SzMSz - Mesevár_ovi

Tartalomhoz ugrás
Közérdekű adatok
Szervezeti és Működési Szabályzat

 

Szervezeti és Működési Szabályzat

 

Galamboki Mesevár Óvoda

 

 

Tartalomjegyzék

 

1.    Általános rendelkezések. 3

2.    Az intézmény alapadatai 5

3.    Szervezeti felépítés. 7

4.    A működés rendje, ezen belül a gyermekeknek, az alkalmazottaknak és a vezetőknek a nevelési intézményben való benntartózkodásának rendje. 7

5.    A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje. 10

6.    A belépés és benntartózkodás rendje külső személyek részére. 11

7.    A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje. 16

8.    Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje  16

9..   A vezetők és az óvodai szülői szervezet, közösség közötti kapcsolattartás rendje. 16

10.  A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása. 18

11.  A nevelőtestület működésére vonatkozó általános szabályok. 18

12.  A külső kapcsolatok rendszere formája és módja. 18

13.  Az ünnepélyek, hagyományok megemlékezések rendje. 20

14.  Az intézményi védő, óvó előírások. 22

15.  Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők. 25

16.  Dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés, tájékoztatás. 25

17.  Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje. 26

18.  Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje. 26

29.  Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök. 26

20.  A munkaszervezet működésének főbb szabályai 28

21.  A gazdálkodás rendje. 29

22.  Nyilatkozat tömegtájékoztató szerveknek. 30

23.  A teljesítménypótlék alkalmazása. 30

24.  A különös közzétételi lista kezelése. 30

25.  A szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata, módosítása. 30

26.  A szervezeti és működési szabályzat melléklete. 30

27.  A szervezeti és működési szabályzat nyilvánossága. 31

28.  Legitimációs záradék. 32

 

 

1.     Általános rendelkezések

 Az SZMSZ jogszabályi alapja

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)
 • 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.)
 • 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról
 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról (Vhr.)

§  2012. évi LXXXVI. törvény a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról

 • 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

§  2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

 • A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet (EMMI r.)
 • 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjáról
 • 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartási törvény végrehajtásáról (költségvetési intézmények esetén) (Ávr.)
 • 32/2012. (X. 8.) EMMI-rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének irányelvéről (ha alapító okirat szerint ellátja)

§  32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról (ha alapító okirat szerint ellátja 

 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról
 • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 • 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról közoktatási intézményekben
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről

 

 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) az intézmény szervezeti működésének legfontosabb alapelveit, a vezetők és a szervezeti egységek feladatait, alapvető kötelezettségeit és jogait, egymáshoz való viszonyát és a külső kapcsolattartás módját határozza meg.

Az SZMSZ feladata az intézmény egységes, összehangolt, hatékony és zavartalan működésének, az intézményi vagyon védelmének és a megfelelő színvonalú óvodai nevelőmunka feltételeihez szükséges körülmények biztosításának elősegítése. Feladata továbbá a munkahelyi rend és a munkamegosztás rendszerének kialakítása, az ellenőrzési-, kapcsolódási pontok, formák szabályozása, az egyszemélyi felelős vezetés elvének érvényesítése és ezzel a gyermekek védelmének biztosítása.

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya:  

Időbeni hatály:

Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat a jóváhagyás napjától hatályos. A hatálybalépéssel egy időben a korábbi Szervezeti és Működési Szabályzat automatikusan hatályát veszti.

Területi hatály:

Az intézmény székhelye, feladat ellátási helye, területe és felvételi körzete.

Személyi hatály:

A szabályzat hatálya kiterjed

az intézmény vezetőire és az intézmény dolgozóira,

az intézményben működő testületekre, szervezetekre,

az óvodáskorú gyermekekre,

az óvodáskorú gyermekek szüleire, gondviselőire,

az intézménnyel szerződéses kapcsolatban lévő személyekre, cégekre, a közöttük illetve az intézmény között létrejött megállapodásban szabályozottak szerint

intézménnyel kapcsolatban nem álló más személyek

 

A szabályzatot az intézmény vezetője készíti el.

 

A szabályzatot a nevelőtestület fogadja el a szülői közösség véleményezését követően, és az intézményvezető jóváhagyásával válik érvényessé.

 

 

 

 

2.     Az intézmény alapadatai, az alapító okiratban foglaltak részletezése

 

A költségvetési szerv neve: 

      Galamboki Mesevár Óvoda

 

A költségvetési szerv székhelye:

      8754 Galambok, Somogyi B. u. 10.

OM azonosítószám :  202227

A költségvetési szerv alapítója:         

      Galambok Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Székhelye:  8754 Galambok, Ady Endre u. 2.

 

A fenntartó, működtető szerv neve, székhelye:   

        Galambok és Zalaszentjakab Községek Önkormányzatának

        Intézményfenntartó Társulási Tanácsa

        8754 Galambok, Ady Endre u. 2.

 

Irányítói (felügyeleti) jog gyakorlója neve, székhelye:

        Galambok és Zalaszentjakab Községek Önkormányzatának

        Intézményfenntartó Társulási Tanácsa

        8754 Galambok, Ady Endre u. 2.

 

Gazdálkodási jogkör:

       Önállóan működő intézmény. Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait a

       Galamboki Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

       Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

 

Jogszabályban meghatározott közfeladat:

        A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.tv.4.§.1.a.) pontja szerinti óvodai nevelés

        feladatok ellátása.

 

Az intézmény alaptevékenysége:   óvodai nevelés, iskolai előkészítés

 

Államháztartási szakágazati besorolása:

        851020 óvodai nevelés

 

Az intézmény alaptevékenységeinek szakfeladat rend szerinti besorolása:

        841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

        851011 Óvodai nevelés, ellátás

        851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

        851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás

       562912 Óvodai intézményi étkeztetés

       562917 Munkahelyi étkeztetés

 

Az intézmény működési köre:  Galambok és Zalaszentjakab községek területe

Az intézménybe felvehető maximális gyermek/tanuló létszám:  75 fő

 

 

 

Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon, vagyon feletti rendelkezési jog:

 

A Galamboki Mesevár Óvoda épületei, leltár szerinti ingóságai, felszerelései és berendezései Galambok Község Önkormányzata tulajdonában állnak.

Galambok Község Önkormányzata az intézmény feladatellátásához a felsorolt vagyonát – a társulási megállapodásban foglaltak szerint – a  Galamboki Mesevár Óvoda számára térítésmentesen használatba adja, használati jogát biztosítja.

A vagyonnal való rendelkezés jogát a Galambok és Zalaszentjakab Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulási Tanácsa gyakorolja a Társulási Megállapodás alapján.

 

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:

 Az intézmény vezetőjének nyilvános pályázat útján 5 évre történő magasabb vezetői beosztással történő kinevezése, felmentése, fegyelmi és kártérítési ügye Galambok és Zalaszentjakab Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulási Tanácsának jogkörébe tartozik. Az intézmény vezetője felett az egyéb munkáltatói jogköröket a Tanács elnöke gyakorolja.

 

Az intézmény  foglalkoztatottjaira vonatkozó  foglalkoztatási jogviszony: 

 közalkalmazott

 

 

 

3.     Szervezeti felépítés

 

Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek és az alkalmazottak közötti megosztásáról az intézményvezetője gondoskodik. A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és a fenntartó által az intézményre, illetve egyes szervezeti egységeire (beosztásaira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel.

A kötelezően foglalkoztatandó alkalmazottak létszámát a hatályos jogszabályi előírások tartalmazzák. A foglalkoztatottak engedélyezett létszámát nevelési évenként a fenntartói határozat adja meg.

Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazotti létszám: 13 fő

 

Munkakörök

Munkakörökben

foglalkoztatható

létszám

Megjegyzés:

(teljes vagy

részmunkakör)

Intézményvezető

1

Teljes munkakör

Óvodapedagógus

6

Teljes munkakör

Dajka

3

Teljes munkakör

Dajka – kísérő

1

Teljes munkakör

Pedagógus asszisztens

1

Teljes munkakör

Konyhalány – takarító

1

Teljes munkakör

 

Valamennyi munkakörhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rnódját, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat a munkaköri leírások tartalmazzák.

 

 

4.     A működés rendje, ezen belül a gyermekeknek, az alkalmazottaknak és a vezetőknek a nevelési intézményben való benntartózkodásának rendje

Általános szabályok

A köznevelési intézmény szakmai tekintetben önálló, szervezetével és működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben dönt, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Az intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vesznek a pedagógusok és a szülők, valamint képviselőik.

Az intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az óvoda ellátja a gyermekek felügyeletét, párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható.

A munkaidőkezdést és zárást úgy kell megszervezni, hogy a hivatalos munkaidő folyamatosan biztosított legyen.

A napi munkaidőkezdést és a napi munkaidő befejezését az alkalmazottak kötelesek jelenléti íven napra készen vezetni. A jelenléti ív vezetését, annak valóság tartalmát az óvodavezető folyamatosan köteles ellenőrizni.

A munkaidő alatti távollétet óvodavezető engedélyezi

A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak kötelesek a névre szóló munkaidő-nyilvántartási lapjukat napra készen vezetni.

A munkaidő-nyilvántartás vezetésének részletes szabályait a munkáltató határozza meg óvodavezetői utasítás formájában.

Az óvodai nevelési év rendjét az óvodai munkaterv határozza meg.

A munkatervhez ki kell kérni:

            - az óvodai szülői szervezet (közösség)  véleményét.

Az óvodai nevelési év rendjében meg kell határozni:

            - az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását (max. 5 nap),

            - a szünetek időtartamát,

- a megemlékezések, a nemzeti, az óvodai ünnepek megünneplésének időpontját,

            - a nevelőtestületi, és a szülői értekezletek, valamint fogadóórák időpontját.

            - az intézmény bemutatkozását szolgáló nyílt nap időpontját

Az óvodai nevelés nélküli munkanapon szükség esetén gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről.

A nyitva tartás rendje:

A nevelési év minden év szeptember elsejétől a következő év augusztus 31.-ig tart.

Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők – a házirendben szabályozottak szerint – gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül az intézménybe behozhassák, illetve hazavihessék.

Az óvoda:

              - nyári zárva tartása 4 hét (augusztus első négy hete)

              - nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig

              - a nevelés nélküli munkanapokról legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően a

                 szülőket  tájékoztatni kell

A tájékoztatás módját a házirend szabályozza.

A nyitva tartás rend értelemszerűen a munkanapokra, illetve a nevelés nélküli munkanapokra vonatkozik.

Az intézmény előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására (előzetes kérelem alapján) az intézmény fenntartója, illetve a jegyző adhat engedélyt.

A gyermekek benntartózkodás rendje:

Az intézmény - reggel 7,00 órától – 17 óráig fogad gyermekeket.

Az intézményből a gyermeket: - a foglalkozásokat követően:

                         - ha ebédet nem igényel 11.30 órától – 12  óráig,

                         - ha ebédet igényel 12.30 órától – 13  óráig lehet

                         -  délután: 15,00 órától – legkésőbb 17 óráig kell elvinni.

A gyermeket csak a gondviselő szülő, illetve az általa írásban meghatalmazott személy viheti el.

A gyermeket az óvodába érkezéskor az óvodai csoportba vezetéssel kell átadni az óvodapedagógusoknak, akik átveszik a gyermek felügyeletét.

Az óvoda helyiségeit csak pedagógus, esetenként szakszolgálati szakember közreműködésével használhatja. A kizárólagosan felnőttek által használt helyiségekben gyermek nem tartózkodhat.

Az alkalmazottak benntartózkodás rendje:

Az alkalmazottak munkaköri feladatait a munkaköri jegyzék és a megbízások tartalmazzák. A munkakörbe tartozó feladatok leírását  mindenki kézbe kapja. A pedagógus heti teljes munkaideje (40 óra) a kötelező órákból, valamint a nevelőmunkával összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógus asszisztens, a dajkák, valamint a konyhalány-takarító heti teljes munkaideje 40 óra, Az alkalmazottak napi munkarendjét és a helyettesítési rendet a vezető állapítja meg, az óvoda foglalkozási rendjének megfelelően. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátását, zavartalan biztosítását, és a pedagógusok feltétlen jelenlétét és közreműködését a teljes nyitva tartás idejében kell figyelembe venni. Az intézményvezető és a dolgozók javaslatot tehetnek egyéb szempontok és kérések figyelembevételére is.

Az alkalmazott köteles a munkarendjének megfelelően ápoltan, munkaruházatban az intézményben pontosan megjelenni.

A munkából való rendkívüli távolmaradás esetén azonnal köteles jelenteni a vezetőnek vagy a vezető helyettesnek, hogy a helyettesítésről intézkedjen.

Az óvónők számára a kötelező órán felüli – pedagógiai munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást, vagy kijelölést az óvoda vezetője adja.

A közösségi tulajdon érdekében az épület kulcsainak biztonságos használata a nyitó és záró dolgozó feladata.

A vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje

Az intézmény hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell az óvodában tartózkodnia.

Ennek érdekében a vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendjét az alábbiak szerint határozom meg:

Vezetői beosztás megnevezése

Az intézményben való tartózkodásának rendje

óvodavezető

7,30 – 13,00

Óvodavezető helyettes

7,00 – 13,00  vagy  13,00 – 17,00

Megbízott

13,00 – 17,00  vagy  7,00 – 13,00

 

Az óvodavezető fogadóórája:

Fogadóórák a szülők részére: az éves munkatervben meghatározottak szerint, melyet ki kell hirdetni a szülői értekezleteken, valamint a faliújságon.

Fogadóóra az alkalmazottak részére: az éves munkatervben meghatározottak szerint, egyébként az előzetesen egyeztetett időpontban.

Az óvodavezető a munkaszervezés során biztosítja, hogy a nyitva tartási időben folyamatosan biztosított legyen a gyermekek felügyelete, nevelése és a gyermekek napirend szerinti foglalkoztatása, különös tekintettel arra, hogy nyitástól-zárásig óvodapedagógus foglalkozzon a gyermekekkel.

A gyermekek felvételénél irányadó szempontok:

A gyermekek óvodai felvételekor figyelembe kell venni:

A működési (felvételi) körzetet

A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.

5.     A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje

A pedagógiai munka belső ellenőrzése: a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógiai tevékenységére kiterjed.

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése.

Az ellenőrzés célja másrészről a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása.

A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények

            - fogja át a pedagógiai munka egészét,

            - segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását,

- a foglalkozásokkal szemben támasztott követelményekhez igazodva mérje és

   értékelje a pedagógus által elért eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény

   elérésére,

- támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb ellátását,

- a szülői közösség észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse az oktatás

  valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai módszer megtalálását,

- biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát,

- támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes

  végrehajtását, megtartását,

- hatékonyan működjön a megelőző szerepe.

A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak

A pedagógiai munka belső ellenőrzésére elsősorban, általános jogkörben jogosult:

            a) az intézmény vezetője,

            b) az intézményvezető helyettese

A pedagógiai munka belső, valamely témájú, területre vonatkozó ellenőrzésére az intézmény valamennyi pedagógus dolgozója javaslatot tehet.

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái különösen a következők lehetnek:

            - szóbeli beszámoltatás,

            - írásbeli beszámoltatás, - speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok.

            - értekezlet,

            - foglalkozás látogatás,

            - dokumentum elemzés

Az intézmény pedagógiai munkájának belső ellenőrzésének megszervezéséért, hatékony működéséért és dokumentálásáért az óvodavezető a felelős.

A pedagógiai munka belső ellenőrzési tervének a konkrét megvalósításának ütemtervét az éves munkaterv tartalmazza.

6.     A belépés és benntartózkodás rendje külső személyek részére

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a következők szerint történhet:

- külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely:

- a gyermek érkezéskor: a gyermek átöltöztetésére és óvónőnek felügyeletre átadására, valamint a kísérő távozására,

- a gyermek távozásakor: a gyermek óvónőtől való átvételére, átöltöztetésére, valamint a távozásra szükséges.

- külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben:

- a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az intézmény nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe, valamint,

- minden más személy.

A külön engedélyt az óvoda valamely dolgozójától kell kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély, és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni.

Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni:

            - a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor, illetve

- a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor.

Idegen személyek is kötelesek betartani az intézmény házirendjét.

 

7.     A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje

 

Alkalmazotti közösség

Az alkalmazotti közösségnek az óvodában foglalkoztatott valamennyi alkalmazott tagja.

A munkavégzéssel kapcsolatos jogaikat és kötelességeiket a munka törvénykönyve és a közalkalmazotti törvény szabályozza.

Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályban meghatározott részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jog illeti meg.

A nevelőtestület

A nevelőtestület a köznevelési törvény alapján meghatározott jogosítványokkal rendelkező testület, amely a nevelési intézmény pedagógusainak közössége, nevelési kérdésekben az óvoda legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja az óvoda valamennyi pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazottja.

 

 

Vezetői szint

Szervezeti egység

Rendje és formája

Óvodavezető

 

 

 

 

nevelőtestület

- Értekezletek ideje, rendszeressége:

évente 3 alkalom, kötelező órákon túl

- Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége:

havonta, kötelező órákon túl

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje, rendszeressége: szükség szerint, kötelező órákon túl

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége:

szükség szerint, dokumentumok, faliújság,

 alkalmazotti közösség

 

- Értekezletek ideje, rendszeressége:

   évente 2-szer kötelező órákon túl

- Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége:

  szükség szerint,  kötelező órákon túl

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje,    rendszeressége: szükség szerint, kötelező órákon

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége:

szükség szerint, dokumentumok, faliújság

 

 Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás

 

Szervezeti

Egység

Partner

Szervezeti egység

Kapcsolattartás rendje és formája

nevelőtestület

Alkalmazotti

Közösség

- együttes értekezletek ideje, rendszeressége:

   szükség szerint

- csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége:

   szükség szerint,

- egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége:

  szükség szerint, dokumentumok, faliújság

  

 


    A vezetők közötti feladatmegosztás, kiadmányozás és képviselet

 

 

Ellátandó feladatok a vezetők munkaköri leírása alapján

Feladatot ellátó vezető

Egyéb /helyettes, ellenőr stb.

Megjegyzés kiadmányozáshoz

Szakszerű és törvényes működés

Óvodavezető

Óvodavezető helyettes

folyamatos

Célszerű és takarékos gazdálkodás

Óvodavezető

Óvodavezető helyettes

4 héten túli tartós hiányzás esetén

Pénzügyi és gazdálkodási feladatok

Óvodavezető

Óvodavezető helyettes

2 héten túli tartós hiányzás esetén kivétel: folyamatos megrendelés-szerződés: dolgozói bérlet, rezsi költség, meglévő előfizetés, helyettesítés elrendelése és elszámolása, gyermekétkeztetés számlái.

Gyermek és ifjúságvédelem

Óvodavezető

Óvodavezető helyettes

2 héten túli tartós hiányzás esetén, kivétel az azonnali intézkedést kívánó veszélyeztetettség felmerülése

Gyermekbalesetek megelőzése

Óvodavezető

Óvodavezető helyettes

folyamatos

Egészségügyi vizsgálat megszervezése

Óvodavezető helyettes

Óvodavezető

folyamatos

Ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer működtetése

Óvodavezető

Óvodavezető helyettes

folyamatos

Pedagógiai program végrehajtása, ellenőrzése.

Óvodavezető

Óvodavezető helyettes

folyamatos

Éves munkaterv elkészítése, értékelése

Óvodavezető

Óvodavezető helyettes

4 héten túli tartós hiányzás esetén

Beiskolázási feladatok lebonyolítása

Óvodavezető

Óvodavezető helyettes

4 héten túli tartós hiányzás esetén

Pedagógus továbbképzési program és beiskolázási terv elkészítése

Óvodavezető

Óvodavezető helyettes

4 héten túli tartós hiányzás esetén

Nemzeti ünnepek és egyéb hagyományok ápolása

Óvodavezető helyettes

Óvodavezető

folyamatos

Álláshelyek betöltése, kinevezés határozott időre

Óvodavezető

Óvodavezető helyettes

2 héten túli tartós hiányzás esetén

Megbízások

Óvodavezető

Óvodavezető helyettes

4 héten túli tartós hiányzás esetén

Munkavállalói felelősség megállapítása

Óvodavezető

Óvodavezető helyettes

folyamatos

Munkavállaló kártérítésével kapcsolatos intézkedés

Óvodavezető

Óvodavezető helyettes

4 héten túli tartós hiányzás esetén

Közalkalmazottak besorolása, nyilvántartások

Óvodavezető

Óvodavezető helyettes

4 héten túli tartós hiányzás esetén

Alkalmazottak erkölcsi és anyagi elismerése

Óvodavezető

Óvodavezető helyettes

12 héten túli tartós hiányzás esetén

Szabadságok tervezése, ütemezése

Óvodavezető

Óvodavezető helyettes

folyamatos

Munkarend szervezése, ellenőrzése

Óvodavezető

Óvodavezető helyettes

folyamatos

Tanügy igazgatási feladatok

Óvodavezető

Óvodavezető helyettes

2 héten túli tartós hiányzás esetén, kivétel a meglévő jogviszonnyal kapcsolatos igazolások folyamatos

Kapcsolattartás szülői közösséggel és egyéb partnerekkel

Óvodavezető

Óvodavezető helyettes

folyamatos

Nyilvántartások naprakész vezetése,

Óvodavezető

Óvodavezető helyettes

folyamatos

Szabályzatok dokumentumok elkészítése, hozzáférhetősége

Óvodavezető

Óvodavezető helyettes

4 héten túli tartós hiányzás esetén

Csoportok adminisztráció ellenőrzése

Óvodavezető

Óvodavezető helyettes

folyamatos

Tűz és munkavédelmi előírások betartása

Óvodavezető

Óvodavezető helyettes

folyamatos

Leltározás selejtezés

Óvodavezető

Óvodavezető helyettes

folyamatos

Épület és vagyontárgyak védelme

Óvodavezető

Óvodavezető helyettes

folyamatos

Intézmény képviselete

Óvodavezető

Óvodavezető helyettes

folyamatos

Biztosítja a gyermekek részvételét települési eseményeken

Óvodavezető helyettes

Óvodavezető

folyamatos


 

8.     Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása

        esetén a helyettesítés rendje

 

Az intézményvezető vagy helyettese akadályoztatásának esetén az intézményvezető által megbízott és az éves vezetői munkatervben rögzített – ügyeletes vezető – a biztonságos működés érdekében intézkedési jogkörrel bír.

Az óvodavezető, illetve az óvodavezető-helyettes helyettesítésére vonatkozó további előírások:

§  az ügyeletes vezető csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket, döntéseket hozhatja meg a vezető vagy vezető-helyettes helyett,

§  az ügyeletes vezető csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek, halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri leírásában, illetve írásbeli megbízásában felhatalmazást kapott,

§  a helyettesítés során az ügyeletes vezető a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban, rendelkezéseiben a kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet.

 

A vezető, illetve a vezető helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje:

A vezető megnevezése, akit                                  helyettesíteni kell

A helyettesítő megnevezése                                (munkakör és név)

Nagy Zoltánné (vezető)

Pelczerné Kasper Andrea  (vezető helyettes)

Pelczerné Kasper Andrea (vezető helyettes)

Varga Józsefné  (megbízott)

 

Ezen túlmenően a benntartózkodás alapján Intézkedésre a magasabb fizetési fokozatba tartozó óvodapedagógus jogosult. Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki.

 

9.     A vezetők és az óvodai szülői szervezet, közösség közötti kapcsolattartás rendje

A szülők a Nkt.-ben meghatározott jogaik és kötelességeik teljesítésének érdekében szülői szervezetet, illetve óvodaszéket hozhatnak létre.

A szülői szervezet saját SZMSZ-éről, ügyrendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról és képviseletéről saját maga dönt.

A szülői szervezet elnökével az intézményvezető, a csoportszintű ügyekben a csoport szülői szervezetének képviselőivel az óvodapedagógus is kapcsolatot tart.

Az óvoda a szülői szervezet képviselőinek értekezletet hív össze, vagy a szülői szervezet elnökét/képviselőjét meghívja a nevelőtestületi értekezlet azon napirendi pontjának tárgyalásához, amely ügyekben jogszabály vagy az óvoda SZMSZ-e a szülői szervezet részére véleményezési, tanácskozói jogot biztosít.

A meghívás a napirend írásos anyagának legalább 8 nappal korábbi átadásával történhet.

Az óvoda vezetője a szülői szervezet képviselőit legalább félévente tájékoztatja az óvodában folyó nevelőmunkáról és a gyermekeket érintő kérdésekről.

Az óvodapedagógus a csoport szülői szervezete képviselőjének szükség szerint ad tájékoztatást.

Az óvodás gyermek fejlődéséről, magatartásában, érzelmi életében bekövetkezett változásokról való tájékoztatás a csoport óvodapedagógusainak, adott esetben az óvodavezető feladata és kötelessége.

A szülői szervezet

§  figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét

§  bármely, gyermekeket érintő kérdésben tájékoztatást kérhet

§  képviselője részt vehet a gyermekbalesetek kivizsgálásában

§  nevelőtestületi értekezlet összehívását kezdeményezheti

A szülői szervezetet véleményezési jog illeti meg:

§  a pedagógiai program elfogadásakor

§  az SZMSZ elfogadásakor

§  a házirend elfogadásakor

§  a munkaterv elfogadásakor (a nevelési év rendjének meghatározásában)

§  az adatkezelési szabályzat elfogadásakor

§  a fakultatív hit- és vallásoktatás helyének és idejének meghatározásában

§  a szülői értekezlet napirendjének meghatározásában

§  az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában

§  a vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás módjának meghatározásában

§  a pedagógiai program, az SZMSZ és a házirend nyilvánosságával kapcsolatosan

§  a szülőket anyagilag is érintő ügyekben (pl. a szükséges ruházati felszerelésekkel kapcsolatosan)

§  a nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó programok összeghatárának megállapításakor

§  vezetői pályázatnál

§  az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával kapcsolatosan

A szülői szervezet véleményezési jogkörében eljárva minden esetben köteles írásban nyilatkozni.

A szülői szervezet képviselői minden értekezlet után kötelesek a soron következő csoportos szülői értekezleten beszámolni a mindenkit érintő információkról.

A szülői szervezet részére érkezett iratokat az óvoda bontatlanul köteles átadni az érdekeltnek. Az iratkezelés az érdekelt kezdeményezésére történik.

 

 

10.    A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása

 

A nevelőtestület valamennyi hatáskörének gyakorlási jogát fenntartja, jogszabályban biztosított hatásköreinek gyakorlási jogát nem ruházza át.

 

 

11.                       A nevelőtestület működésére vonatkozó általános szabályok

A nevelési intézmény nevelőtestülete a nevelési kérdésekben, az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint e törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyebekben véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.

A nevelőtestület dönt

§  a pedagógiai program elfogadásáról,

§  az SZMSZ elfogadásáról,

§  az éves munkatervének elfogadásáról,

§  az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról,

§  a továbbképzési program elfogadásáról,

§  a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról,

§  a házirend elfogadásáról,

§  az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról,

§  jogszabályban meghatározott más ügyekben

 

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a külön jogszabályban meghatározott ügyekben.

A nevelőtestület a nevelési év folyamán az éves munkatervben meghatározottak szerint rendes és – szükség szerint – rendkívüli értekezletet tart.

A nevelőtestület értekezleteit meghatározott napirenddel és időponttal az óvoda vezetője hívja össze.

A pedagógusok felelőssége és kötelessége, hogy a napirend alapján felkészüljenek, beszámolási kötelezettségüknek eleget tegyenek, és érdemi hozzászólásaikkal segítsék a cél elérését.

Az óvodavezető rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról a napirend három nappal előbb történő kihirdetésével intézkedik.

A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásának nevelőtestületi kezdeményezéséhez a pedagógusok egyharmadának aláírása, valamint az ok megjelölése szükséges. Az értekezletet nevelési időn kívül, a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül össze kell hívni.

 

12.    A külső kapcsolatok rendszere formája és módja

Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális ellátása, valamint a beiskolázás érdekében és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel, szervezetekkel.

 

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje

A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletére vonatkozó feladatellátás alapja a fenntartó és az egészségügyi szolgáltató által megkötött megállapodás tartalma.

Kapcsolattartó: az óvoda vezetője.

Feladata: biztosítja a munkafeltételeket, gondoskodik a gyermekek felügyeletéről a szülők tájékoztatásáról.

A kapcsolat formája: egészségügyi vizsgálat, szűrés

Gyakoriság: nevelési évenként a feladatra szóló megállapodás tartalma szerint.

 

Pedagógiai szakszolgálatok

Kapcsolattartó: az óvoda vezetője

A kapcsolat tartalma: a gyermekek speciális vizsgálata, egyéni fejlesztése, a beiskolázás segítése, valamint tanácsadás nevelési kérdésekben.

A kapcsolat formája:- vizsgálat kérése, kölcsönös tájékoztatás, esetmegbeszélés, konzultáció, szülői értekezleten való részvétel.                                                                                                                         - Utazó gyógypedagógusi és logopédusi ellátás során folyamatos konzultáció az óvodában a gyermek fejlesztéséről.

Gyakoriság: nevelési évenként a beiskolázást megelőzően, illetve a gyógypedagógus, logopédus és óvónők jelzése alapján szükség szerint.

 

Pedagógiai szakmai szolgáltatók

Kapcsolattartó: az óvoda vezetője.

A kapcsolat tartalma: a pedagógusok szakmai ismereteinek frissítse, bővítése, valamint szaktanácsadói szakmai segítés.

A kapcsolat formája: - továbbképzések, konferenciák, konzultációk, szaktanácsadói hospitálás, szaktanácsadói javaslat.                                                                                                                            

Gyakoriság: nevelési évenként meghirdetett időpontokban és gyakorisággal.

 

Gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat, gyámügyi hivatal

 

Kapcsolattartó: óvodavezető, illetve egyeztetést követően a gyermekvédelmi felelős.

A kapcsolat tartalma: a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése, esélyegyenlőség biztosítása.

A kapcsolat formája, lehetséges módja: esetmegbeszélésen, előadásokon, rendezvényeken való részvétel, segítség kérése, ha a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudjuk megszüntetni, valamint minden olyan esetben, amikor a gyermekközösség védelme miatt ez indokolt.

 

·         a Gyermekjóléti Szolgálat értesítése – ha az óvoda a szolgálat beavatkozását szükségesnek látja

·         amennyiben további intézkedésre van szükség, az óvoda megkeresésére a Gyermekjóléti Szolgálat javaslatot tesz arra, hogy az óvoda a gyermekvédelmi rendszer keretei között milyen intézkedést tegyen

·         esetmegbeszélés – az óvoda részvételével, a szolgálat felkérésére

·         szülők tájékoztatása révén (a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése), lehetővé téve a közvetlen megkeresését

Gyakoriság: szükség szerint.

A gyermekvédelmi feladatok meghatározását az óvoda pedagógiai programja tartalmazza.

 

Általános iskola

Kapcsolattartó: Óvoda-iskola átmenetet segítő munkacsoport vezetője

A kapcsolat tartalma: a gyermekek iskolai beilleszkedésének segítése az óvoda–iskola átmenet megkönnyítésével, információk továbbítása a szülőknek.

A kapcsolat formája: kölcsönös látogatás, szakmai fórum, rendezvényeken való részvétel, szakmai műhelyben való részvétel

Gyakoriság: A munkatervben meghatározottak szerint

 

Fenntartó

Kapcsolattartó: óvodavezető.

A kapcsolattartás tartalma: az intézmény optimális működtetése, a fenntartói elvárásoknak való megfelelés, az intézmény érdekeinek képviselete.

A kapcsolattartás formája: - szóbeli tájékoztatás adás, - írásos beszámoló, - egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel, - adatszolgáltatás, -  rendezvények,  ünnepségeken való intézményi képviselet, - munkamegbeszélések,

 

Gyermekprogramokat ajánló kulturális intézmények, szolgáltatók

Kapcsolattartó: az óvodavezető által az adott nevelési évre megbízott óvodapedagógus.

A kapcsolat tartalma: színvonalas gyermekműsorok, előadások szervezése, lebonyolítása.

A kapcsolat formája: intézményi programok szervezése, intézményen kívüli kulturális programok látogatása, illetve ajánlása a szülőknek.

Gyakorisága: az adott nevelési évre szóló munkatervben meghatározva, a szülői szervezet véleményének kikérésével.

 

13.    Az ünnepélyek, hagyományok megemlékezések rendje

Az intézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő jelleggel, a korábbi hagyományokat ápolva kerül meghatározásra.

Az ünnepélyek, megemlékezések pontos időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat és felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg.

Az éves munkatervben ki kell jelölni a rendezvény idejét és azt a pedagógust, aki az évi ünnepélyek, megemlékezések, hagyományápoló rendezvények megszervezéséért, lebonyolításáért szakmailag felelős.

Az ünnepélyek, megemlékezések rendje

 

Az ünnepély, megemlékezés neve

Az ünnepély, megemlékezés (irányadó) időpontja

Mikulás

December 6.

Advent

December 1 – 20

Karácsony

December 18-22.

Farsang

Február 1-20.

Március 15.

Március 12-14.

Húsvét

Április (március)

Anyák köszöntése

Május 1-10.

Nagycsoportosok búcsúztatása

Május 20-31.

A fent felsorolt ünnepeken kívüli a nevelőmunkával összefüggő a további ünnepeket a pedagógiai program tartalmazza.

Az ünnepek és hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok, elvárások:

A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának a feladata. A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének megőrzése, illetve növelése.

§  Az óvoda közösségi helyiségeinek az ünnephez illő feldíszítése.

§  Tájékoztató információk kihelyezése a program időpontja előtt legalább 2 héttel.

§  Projektterv készítése az intézményi szintű rendezvényekhez (feladat – felelős – határidő megjelölésével).

§  A rendezvényeken való aktív részvétel, a személyre szóló feladatok maradéktalan elvégzése.

§  Alkalomhoz illő öltözködés – egységes arculat tükrözése (sportrendezvényeken formapóló; nemzeti ünnepeken ünneplő ruha; farsangkor jelmez használata).

Az intézmény hagyományápolása körébe tartozó rendezvények

 

A rendezvény neve

A rendezvénnyel érintettek köre

A rendezvény

(hozzávetőleges)

időpontja

Intézmény fennállásának évfordulói

Alkalmazottak, gyermekek, szülők, partnerek

10 évente

Óvoda bemutatkozását szolgáló nyílt nap:  Ovicsalogató

Alkalmazottak, gyermekek, szülők

január

Családi nap

Alkalmazottak, gyermekek, szülők

 

Születésnap

Alkalmazottak, gyerekek

havonta

Gyermeknap

Alkalmazottak, gyerekek, szülők

Május

Kirándulás

Alkalmazottak, gyerekek szülők

április

 

 

Az intézmény jelkép, viselet, egyéb külső jegy, mint hagyomány ápolásának, használatának leírása

Megnevezés

Leírás

Címeres magyar zászló, címer

szabvány

Kokárda

Nemzeti színű szalag

Ünnepi viselet

Szülői ízlés szerint

Ünnepi viselet nemzeti ünnepeken

Fehér felső, sötét alj

 

14.    Az intézményi védő, óvó előírások

A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok

§  A gyermekekkel egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát az óvodai nevelési év megkezdésekor, illetve folyamatosan (kirándulás, séta stb.), a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően ismertetni kell.

§  A gyermekek tájékoztatása, felvilágosítása a csoportos óvodapedagógusának a felelőssége. Az ismertetés tényét és tartalmát a csoportnaplóban dokumentálni kell.

§  Az óvodai életre vonatkozó szabályok a nem óvodás testvérekre is vonatkoznak, azok betartása a szülők jelenlétében is elvárás.

§  Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott, hatályos szabványnak megfelelő játékot vásárolhat. Az óvodapedagógus köteles a játékon feltüntetett, vagy ahhoz mellékelt figyelmeztetést, feliratot, használati utasítást áttanulmányozni és az alkalmazás során betartani.

§  Óvodába lépéskor a szülők írásban nyilatkoznak arról, hogy ki viheti haza a gyermeket.

§  Az óvoda felügyeleti kötelezettsége a belépéstől az intézmény jogszerű elhagyásáig terjed, illetve az óvodán kívüli programok időtartamára áll fenn.

Az intézmény vezetőjének felelőssége

§   az intézmény területén a gyermekekre veszélyes eszköz, szerszám csak a legszükségesebb időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékenység idejéig, s csak az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett lehet kizárólag a gyermekektől elzárt területen

§   a gyermekek elektromos áramütés elleni védelme folyamatosan biztosítva legyen – az aljzatok vakdugózásával, illetve a hálózat megfelelő védelmével,

§   a gyermekek az épület számukra veszélyforrást jelentő helyiségeibe ne juthassanak be,

§   a játékok, foglalkozási eszközök vásárlásakor csak megfelelőségi jellel ellátott termékeket szerezzenek be,

§   az udvari játékok folyamatos karbantartása, időszakos szabványossági felülvizsgálata megtörténjen,

§  a gyermekbalesetek megelőzése érdekében a vezető és a munkavédelmi felelős feladata a gyermekekkel foglalkozó valamennyi alkalmazott figyelmét felhívni a veszélyforrásokra (csoportszoba, udvar, séták, kirándulások, játékeszközök stb.) valamint a bekövetkezett baleset utáni eljárással kapcsolatos szabályok megfogalmazása, a teendők ismertetése,

§  a veszélyekre figyelmeztető jelzéseket, táblákat, hirdetményeket ki kell függeszteni, illetve azok tartalmát legalább évente ismertetni kell,

§  évente az intézmény egész területét felmérjék a védő, óvó intézkedések szükségessége szempontjából.

Az óvodai alkalmazottak felelőssége:

§  Mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos berendezések használatára, kezelésére.

§  A különböző berendezéseket úgy tárolják, hogy azokhoz a gyermekek ne férhessenek hozzá.

§  A gyermekek testi épségét veszélyeztető (szúró, vágó stb.) tárgyak otthonról ne kerülhessenek az óvodába.

§  A foglalkozásokra általuk készített és használt eszközök megfeleljenek a biztonsági előírásoknak.

§  Javaslatot tegyenek az óvoda épülete és a csoportszobák biztonsága érdekében

§  Munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek biztonságára, testi épségére.

§  Hívják fel a gyermekek és az óvodavezető figyelmét a veszélyhelyzetekre.

§  Azonnali veszélyelhárítás szükséges a baleset megelőzése érdekében.

 

Gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok

§  A balesetet szenvedett gyermek ellátása a gyermek felügyeletét éppen ellátó óvodapedagógus feladata, miután a többi gyermek biztonságáról, felügyeletéről gondoskodott.

§  A fenti feladatok ellátásában a helyszínen jelenlévő többi munkatársnak is segítséget kell nyújtania.

§  A balesetet szenvedett gyermek megnyugtató ellátása után tájékoztatni kell az óvodavezetőt és azonnal értesíteni kell a szülőket is.

§  A gyermekbalesetek jelentésének módját az EMMI r. 169. § (2) bekezdése tartalmazza.

§  A gyermekbalesetek jegyzőkönyvezése és nyilvántartása az óvodavezető feladata. Az elektronikus úton kitöltött, kinyomtatott, hitelesített jegyzőkönyv egy példányát megkapja a szülő, egy példányát az óvoda irattárában kell megőrizni.

Nem súlyos balesettel kapcsolatos feladatok:

§  a baleset körülményeinek kivizsgálása

§  jegyzőkönyv készítése

§  bejelentési kötelezettség teljesítése

Súlyos balesettel kapcsolatos további előírások:

§  azonnali jelentés a fenntartónak

§  legalább középfokú munkavédelmi képesítéssel rendelkező személy bevonása a baleset körülményeinek a kivizsgálásába

A baleset körülményeinek kivizsgálásánál biztosítani kell a szülői szervezet képviselőjének részvételét.

A munkavédelmi felelős különleges felelőssége, hogy

§  gyermekbalesetet követően intézkedjen annak megelőzésére, hogy hasonló eset ne forduljon elő,

§  az óvoda minden alkalmazottját tájékoztassa.

 

Nevelési időben szervezett, óvodán kívüli programokkal kapcsolatos szabályok

Az óvodapedagógusoknak lehetőségük van óvodán kívüli programok szervezésére is:

·       kirándulás, séta

·       színház-, múzeum-, kiállítás látogatás

·       sportprogramok

·       iskolalátogatás stb.

A szülők a nevelési év kezdetén írásban hozzájárulnak ahhoz, hogy gyermekük az óvodán kívül szervezett programokon részt vegyen.

Az óvodapedagógusok feladatai:

 • A csoport faliújságján tájékoztatják a szülőket a program helyéről, időpontjáról és a közlekedési eszközről.
 • Az óvodavezető tájékoztatása előzetesen szóban, majd a program megkezdésekor helyi formanyomtatvány (helyszín, résztvevők neve, kísérők neve, időtartam, közlekedési eszköz) kitöltésével írásban.

§  A program akkor tekinthető engedélyezettnek, ha azt az óvodavezető vagy helyettese írásban ellenjegyezte.

 

Különleges előírások

A programhoz a gyermeklétszámnak megfelelő kísérőt kell biztosítani.

 • Tömegközlekedés igénybe vételekor 8 gyermekenként 1-1 fő felnőtt kísérő – de minimum 2 fő
 • Bérelt autóbusz esetén 10 gyermekenként 1-1 fő felnőtt kísérő

§  Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről.

 

Az óvodai alkalmazottak munkavégzésével kapcsolatos szabályok:

·         Az intézmény valamennyi alkalmazottjának érvényes munkaköri alkalmassági orvosi véleménnyel kell rendelkeznie.

·         A HACCP-előírások betartása és betartatása mindenki felelőssége.

·         Az intézmény egész területén tilos a dohányzás!

·         Az intézményen belül szeszes ital fogyasztása tilos!

 

Munkavédelmi feladatok:

A környezet biztonságának érdekében állandó feladat a szükséges feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása. Minden nevelési évben szakember segítségével jegyzőkönyvben kell rögzíteni a feltárt hiányosságokat, amelyek megszüntetésére az óvodavezető intézkedési tervet készít.

Minden óvodapedagógus feladata:

§  a gyerekek életkorának megfelelő balesetvédelmi oktatás

§  baleset esetén a szükséges intézkedések megtétele és dokumentálása

§  körültekintő játékvásárlás, használati utasítás szerinti alkalmazás

§  kirándulások biztonságos előkészítése

§  szülők tájékoztatása a gyerekek ruháiban és játékaiban rejlő baleseti forrásokról

§  szülők hozzájárulásának igénylése, a gyermekek felkészítése a tömegközlekedési eszközökön való utazáshoz, valamint minden óvodán kívüli tevékenységhez (dokumentálni szükséges)

 

15.                       Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők

Az intézmény minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen felettesének jelenteni. A rendkívüli eseményről az óvodavezető értesíti a fenntartót. Az óvodavezető vagy az óvodavezető helyettes akadályoztatása (távolléte) esetén az éves munkatervben rögzített helyettesítési rend szerinti ügyeletes vezetőnek kell eljárni, az óvodai csoportot érintő esetben, a csoportot vezető óvodapedagógust intézkedési kötelezettség terheli.

Rendkívüli esemény (bombariadó, tűz, természeti katasztrófa) esetén az épület kiürítése a tűzriadó terv szerinti útvonalon történik a rendőrség egyidejű értesítésével. A gyermekek a dolgozók vezetésével hagyják el az épületet. Az épületben senki sem maradhat, és a rendőrség érkezéséig, oda senki nem léphet be. Az épület kiürítésének időtartamáról, a gyermekek elhelyezéséről az intézkedést vezető hatóság információja alapján az óvodavezető, vagy akadályoztatása esetén az intézkedéssel megbízott személy dönt, a rendőrség egyidejű értesítése mellett.

A bombariadóról és az egyéb rendkívüli eseményről, illetve a hozott intézkedésekről haladéktalanul értesíteni kell a fenntartót.

16.                       Dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés,

tájékoztatás

Az óvoda alapdokumentumait (PP, SZMSZ, Munkaterv, Házirend) a szülők megismerhetik. Elhelyezésük a csoportszobákban és az irodában. A Házirendet minden beiratkozó  átveszi, ezt aláírásával igazolja, egy példány a gyermeköltözőkben a faliújságon folyamatosan megtekinthető

Az előbbi dokumentumokra illetve bármely az intézmény érintő kérdésben (a kötelező titoktartás figyelembevételével) tájékoztatást az óvodapedagógusok illetve az óvodavezető ad.

A pedagógiai program a nyitvatartási időben minden csoportban megismerhető, betekintésre átadható. Szóbeli információ előzetes egyeztetés alapján vezetői vagy pedagógiai fogadóórákon kérhető.

A dokumentumok elhelyezéséről és a szóbeli tájékoztatás időpontjáról a szülők a nevelési év kezdésekor tájékoztatást kapnak az óvodavezetőtől.

Az óvoda lehetőséget biztosít arra, hogy a szülők az óvodai beiratkozás előtt is választ kapjanak kérdéseikre.

 

17.  Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok

       hitelesítésének  rendje

A tanuló- és gyermekbaleseteket az oktatásért felelős miniszter által vezetett, a minisztérium üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével tartjuk nyilván.

A jegyzőkönyv kitöltésének céljából az óvodavezető rendelkezik hozzáféréssel.

A jegyzőkönyv lezárása, a kinyomtatott példány aláírása kizárólagosan óvodavezetői hatáskör.

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatvány típusú óvodai dokumentumok:

§  Óvodai csoportnapló

§  Gyermeki fejlődés nyomon követő dokumentáció

Hitelesítésük: Kinyomtatást követően oldalszámmal kell ellátni, le kell pecsételni és az óvodavezető kézjegyével ellátni és össze kell fűzni.

18. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje

Az intézmény az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmaz a 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet előírásainak megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást az óvodavezető alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papíralapú másolatát:

§  Intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása

§  Alkalmazottakra vonatkozó adatbejelentések

§  Óvodai jogviszonyra vonatkozó bejelentések

§  OSAP

§  Alkalmazottak és gyermekek listája (október 1-jei állapot)

Az elektronikus úton előállított fenti dokumentumok kinyomtatott példányát az intézmény pecsétjével és az óvodavezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.

A dokumentumokat a KIR alrendszerében, továbbá elektronikus adathordozón lementett formában tároljuk. Az adatokhoz kizárólag az óvodavezető vagy az általa felhatalmazott helyettes férhetnek hozzá.

 

19.  Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és   hatáskörök

Az óvodavezető feladat és hatásköre

Az intézmény élén az óvodavezető áll, akit az óvodavezető helyettes segít az óvoda vezetésével összefüggő feladatai ellátásában.

Az intézmény vezetője egyszemélyi felelősséggel vezeti az intézményt, ellátja – a jogszabályok maradéktalan figyelembevételével – a jogszabályokból és a jelen Szabályzatból rá háruló, az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat.

Az óvodavezetőnek az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét elsődlegesen a nemzeti köznevelési törvény határozza meg.

 

Az óvodavezető a hatályos jogszabályoknak megfelelően az intézmény felelős vezetője, aki felel:

§  az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, önálló költségvetéssel nem rendelkező intézmény esetében a működtetővel kötött szerződésben foglaltak végrehajtásáért, működtető hiányában a fenntartó által rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért,

§  önálló költségvetéssel nem rendelkező intézmény vezetője kivételével gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett,

§  dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe,

§  felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért,

§  jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját,

§  képviseli az intézményt.

Az intézmény vezetője felel

§  a pedagógiai munkáért,

§  a nevelőtestület vezetéséért,

§  a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért,

§  önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért,

§  a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért,

§   a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért,

§  a nevelő munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,

§  szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért,

§  a gyermekbaleset megelőzéséért,

§  a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért,

§  a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért.

§  A köznevelési intézmény vezetője a pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából.

 • Az óvoda kulcsaiért, valamint a bélyegző használatáért teljes felelősséggel tartozik.

Az óvodavezető kizárólagos hatásköre a munkáltatói, kötelezettségvállalási és utalványozási jogkör.

 

Az óvodavezető-helyettes:

Vezetői tevékenységét az óvodavezető közvetlen irányítása mellett végzi.

§  Az óvodavezető távollétében – korlátozott jogkörben – teljes felelősséggel végzi a vezetési feladatokat.

§  A nevelési területen közreműködik a vezető által megállapított tevékenység irányításában.

Az óvodavezető helyettes részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg

 

 

 

20.   A munkaszervezet működésének főbb szabályai

Az alkalmazotti jogviszony létrejötte:

Az intézményvezető, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója a munkavállalóval az alkalmazotti jogviszony létesítésekor állapodik meg, melynek írásba foglalt dokumentuma a munkaszerződés.

A munkaszerződés tartalmazza, hogy az érintett alkalmazott milyen munkakörben és milyen feltételekkel, milyen mértékű alapbérrel és mely időponttól, milyen időtartamra kerül alkalmazásra. Az alkalmazott jogviszonyárra vonatkozó kinevezés elválaszthatatlan mellékletét képezi a névre szóló munkaköri leírás.

Munkaköri leírás

Az intézmény alkalmazottainak konkrét, egyedi feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák.

Az egyedi (személyre szóló) munkaköri leírásokat feladatváltozás, szervezeti egység módosulás, illetve minden, a konkrét munkavégzéssel kapcsolatos változás esetén aktualizálni kell. Az aktualizálásnak lehetőleg a változással azonos időben, de legkésőbb 15 naptári napon belül meg kell történnie.

A munkaköri leírások kötelező tartalmi elemei:

§  egyedi azonosító (iktatószám)

§  oktatási azonosító, ahol releváns

§  kinek, milyen munkakörre került kibocsátásra

§  az érintett alkalmazott jogállása, jogaira és kötelezettségeire milyen további rendelkezések vonatkoznak

§  melyek a konkrét (ténylegesen végzendő) feladatai, kötelezettségei

§  a munkavégzés helye és időtartama

A munkavégzés

A munkavégzés a munkaköri leírásban (vagy a külön utasításban) megjelölt munkahelyen, az ott érvényben lévő szabályok szerint történik. A megfelelő munkakörülmények (a jogszabály által meghatározott feltételek) biztosítása a munkáltató feladata.

A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességeinek megfelelően, az elvárható szakértelemmel és pontossággal, körültekintéssel az arra vonatkozó szabályoknak, a munkahelyi vezetője utasításának, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően végezni.

A szabadság

Az éves rendes szabadság kivételéhez ütemtervet kell készíteni, tárgyév május 15-ig.

A szabadság igénybevételét az óvodavezető engedélyezi.

Az alkalmazottak részére megállapított szabadságról, illetve a már ténylegesen letöltött szabadságról, naprakész nyilvántartást kell vezetni.

A munka díjazása

A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat a munkaszerződésben kell rögzíteni. Az illetmény meghatározásakor a közalkalmazottakra vonatkozó törvényi előírás kereteit be kell tartani.

Az egyéb személyi juttatásokra vonatkozóan a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a Munka Törvénykönyve, illetve ezek végrehajtására kibocsátott jogszabályok hatályos rendelkezései az irányadók.

 

Munkakör átadás

A vezető beosztású dolgozók valamint az intézményvezető által kijelölt munkakört betöltő dolgozók munkaköre átadásáról és átvételéről személyi változás esetén jegyzőkönyvet kell felvenni.

A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a munkakör szerinti felettes vezető gondoskodik, az eljárást a változástól számított legkésőbb 15 napon belül be kell fejezni. Ha a munkakört korábban betöltő személy alkalmazotti jogviszonya megszűnik, az átadás – átvétel lebonyolításának határideje az érintett utolsó munkanapja.

 

21.        A gazdálkodás rendje

Az intézmény gazdálkodásával, a költségvetés tervezésével, végrehajtásával a jogszabályok keretei között, a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével – az intézményvezető feladata.

A gazdálkodással kapcsolatos belső ellenőrzés rendje

A fenntartó  az általa irányított költségvetési szerv és ellátott szakfeladatok belső ellenőrzési feladatait külső erőforrás bevonásával látja el, a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás feladatellátása keretében.

A belső ellenőrzési tevékenység független, belső ellenőri nyilvántartásba vett – s ezt évente igazoló – személy foglalkoztatását biztosító külső erőforrás (szervezet) bevonásával kerül ellátása.

Az Áht. 69.§ (2) bekezdés alapján a belső kontrollrendszer – beleértve a belső ellenőrzést – létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztésért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

A fentiek és az Áht. 70.§ (1) bekezdés alapján a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.

Az ellenőrzési feladatok végrehajtásának elsődleges célja:

·         Társulás és intézménye zavartalan, szabályszerű működésének támogatása,

·         biztosítsa az óvoda vezetője számára a megfelelő mennyiségű és minőségi információt a törvényes működéshez, különös tekintettel a gazdálkodásra, és a pénzügyi tevékenységekre.

·         az eszközökkel és forrásokkal való hatékony gazdálkodás elősegítése,

·         vizsgálja az intézményi vagyon védelemét, a takarékosság érvényesítését, a leltározás, selejtezés végrehajtásának megfelelőségét.

·         megszilárdítsa a belső rendet, fegyelmet,

·         feltárja a gazdasági követelményektől való eltérést, szabálytalanságot, hiányosságot, mulasztást,

·         a pályázati támogatások szabályszerű felhasználásának ellenőrzése, az európai uniós források támogatásával megvalósuló fejlesztések vizsgálata, a pályázati rendszer kialakítása, működtetése.

A helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályi módosítás – Mötv. 119. § – folytán az általános hatásköri szabályok szerint a képviselő-testület – társulás - hatáskörébe tartozik az éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása.

A belső ellenőrzést végző szerv képviseletében eljáró belső ellenőr feladatainak maradéktalan ellátása érdekében az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység

–         bármely helyiségébe beléphet,

–         számára akadálytalan hozzáférést kell biztosítani valamennyi irathoz, adathoz és

           informatikai rendszerhez,

–         kérésére az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység bármely dolgozója köteles

           szóban  vagy írásban információt szolgáltatni.

A belső ellenőrzést végző szerv képviseletében eljáró belső ellenőr az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél

–      államtitkot, szolgálati titkot, üzleti titkot tartalmazó iratokba és más dokumentumokba is

        betekinthet, azokról másolatot, kivonatot kérhet, illetve

–      személyes adatokat kezelhet, a jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi

        előírások betartásával.

Bankszámlák feletti rendelkezés:

A bankszámlák feletti rendelkezésre irányadó rendelkezéseket a fenntartó adja ki.

Bélyegzők használata, kezelése:

Az intézmény cégszerű (hivatalos) aláírásánál csak és kizárólag a nyilvántartásban szereplő, az intézmény nevét tartalmazó, kör alakú számozott cégbélyegző, illetve az óvoda nevét tartalmazó, téglalap alakú számozott úgynevezett fejbélyegző használható.

A bélyegzőlenyomattal ellátott, cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való lemondást, vagy egy nevelési-pedagógiai szempontból fontos tény, körülmény igazolását jelenti.

A cégbélyegző használatára az intézményvezető jogosult

A bélyegző esetleges megsérülését, elvesztését haladéktalanul jelenteni kell a fenntartónak, aki a szükséges intézkedéseket megteszi.

Reklámtevékenység, kereskedelmi tevékenység:

Az intézmény területén reklám, ill. kereskedelmi tevékenység nem folytatható, kivéve:

§  az óvoda által szervezett könyv, ruha vagy játékvásár

§  a gyerekek nevelését, egészséges fejlődését elősegítő ismeretterjesztő anyagok terjesztése.(óvoda-vezetői engedélyhez kötött!)

§  az óvoda faliújságjára idegenek csak az óvodavezető hozzájárulásával helyezhetnek el írásos anyagot (szóróanyag, reklám)

Helyiségek használatának rendje:

Az óvoda helyiségeit más, nem nevelési célra átengedni, csak az erre vonatkozó hatályos megállapodás alapján, a gyermekek távollétében lehet.

Az óvoda dolgozói, továbbá ügynökök, üzletkötők, vagy más személyek az óvoda területén kereskedelmi, és reklám tevékenységeket nem folytathatnak (kivéve az óvoda által szervezett vásár alkalmával, illetve az óvodavezetővel történt egyeztetés esetén)

Az óvodában tartózkodni csak a hivatalosan megjelölt nyitvatartási időben lehet, kivéve a szervezett rendezvényeket (pl.: szülői értekezlet, nevelői megbeszélés stb.)

Az óvoda helyiségei (csoportszoba, tornaterem) csak az erre vonatkozó megállapodás alapján és csak a nevelési időn túl használhatók egyéb szolgáltatásokra. (pl.: néptánc, gyermektorna, idegen nyelv stb…) A hitoktatás az óvodában az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, az óvodai életrendet figyelembe szervezhető

 

22.        Nyilatkozat tömegtájékoztató szerveknek

A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű tájékoztatás nyilatkozatnak minősül.

Nyilatkozattétel esetén az alábbi előírásokat kell betartani:

§  Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az intézményvezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult.

§  A közölt adatok szakszerűségéért,pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel.

§  A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra, valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire.

§  Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, az intézménynek anyagi vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyekről a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik.

 

23. A teljesítménypótlék alkalmazása

Az óvodában teljesítménypótlékot nem alkalmazunk.

 

  24. A különös közzétételi lista kezelése

A különös közzétételi listát nevelési évente aktualizálni kell.

A különös közzétételi lista kezelésére  az óvodavezető jogosult

 

25.A szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata, módosítása

Felülvizsgálata: határozatlan időre készült

Módosítása: az óvodavezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület

A módosítás indoka lehet:

§  jogszabályváltozás

§  alapító okirat tartalmának változása

A módosítás során az elkészítésre vonatkozó legitimációs eljárást kell lefolytatni.

 

26. A szervezeti és működési szabályzat melléklete

1.      számú melléklet

Munkaköri leírás minták

2.      számú melléklet

Iratkezelési szabályzat

3.      számú melléklet

Adatkezelési szabályzat

 

27. A szervezeti és működési szabályzat nyilvánossága

 

A hatályba lépett SZMSZ-t meg kell ismertetni az óvoda minden alkalmazottjával, valamint azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával, és meghatározott körben használják helyiségeit.

Az SZMSZ-ben foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell.

 

Nyilvánosságra hozatal:

A Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó és a partnereink által megtekinthető a vezetői irodában és minden csoportszobában.

 

 

 

28. Legitimációs záradék

 

1 .Véleményezte:

 

 

__________________________                                                  ________________________

           Dátum                                                                                     Szülői Szervezet elnöke

 

 

2.  Elfogadta:

 

A Galamboki Mesevár Óvoda nevelőtestülete 100 %-os arányban az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadta.

 

__________________________                                                    

            Dátum                                                                                              

 

 

 

 

3.Jóváhagyta:

 

___________________________                                                  _______________________

            Dátum                                                                                Nagy Zoltánné óvodavezető

 

 

 

 

                                                                      1. sz. melléklet

Az intézmény neve: Galamboki Mesevár Óvoda

 Címe:                       8754 Galambok, Somogyi B. u. 10.

OM azonosító:         202227

 

ÓVODAPEDAGÓGUS

MUNKAKÖRI LEÍRÁS

 

Munkavállaló neve:

Munkaköre: óvodapedagógus

Oktatási azonosítója:

Besorolása: besorolása a Kjt. szerint, óvodapedagógus munkakörben történik.

Szervezeti egysége és a munkavégzés helye: Galamboki Mesevár Óvoda

                                                                         8754 Galambok, Somogyi B. u. 10.

Közvetlen felettese:  óvodavezető

Alkalmazáshoz szükséges végzettség: főiskola vagy felsőfokú óvodapedagógus végzettség

Elvárható személyiségjegyek: Naprakész szakmai felkészültség, együttműködési és kompromisszum-készség, élethosszig való tanulás képessége, jó szervező és  kommunikációs készség, pontosság, empátia, tolerancia, gyermekszeretet, türelem.

Munkaideje: Heti 40 óra,

                        ezen belül kötött munkaidő:  32 óra

 

Nkt. 62.§ (8) Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára.

 

Az óvodapedagógus feladatai:

·         Feladata a rábízott, köztük a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési tanulási és magatartás zavaros, a hátrányos és halmozottan hátrányos, valamint a tehetséges gyerekek nevelése és fejlesztése, a legjobb tudásának megfelelően, minden területre kiterjedően.

·         Feladatait a köznevelési törvényben meghatározottak szerint, az országos alapprogram, az óvoda pedagógiai program, SZMSZ, Házirend és a vezetői utasítások maradéktalan figyelembe vételével végzi, a pedagógiai szabadság nyújtotta szakmai önállósággal és felelősséggel.

·         A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelességeket, melyet az idevonatkozó jogszabályok határoznak meg.

·         Alkotó módon együttműködik a nevelőmunka fejlesztése, a nevelőtestületi egység kialakítása érdekében.

·         Feladata az együttműködés változatos és célszerű formájának kialakítása.

·         Életszemléletében törekszik a pozitív beállítódásra, megnyilvánulásaiban ezt hangsúlyozza.

·         Együttműködik a jó munkahelyi légkör megteremtésében, konfliktuskezelésében megértő, tapintatos, a további közös munka sikerességét szem előtt tartó módon jár el.

·         Köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a munkafegyelem és közösségi együttműködés normáit.

·         Hivatáshoz méltó magatartást tanúsít az élet minden területén.

Alaptevékenysége

 • Az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. Munkaidejét és kötelező óraszámát a mindenkor érvényben lévő jogszabály alapján határozza meg az óvodavezető.
 • Felelős a rábízott gyerekek szellemi és testi fejlődéséért. Nevelőtevékenysége keretében gondoskodik a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlesztéséről. Az ismereteket sokoldalúan és tárgyilagosan közvetíti. A fegyelmező intézkedések az életkori sajátosságokból fakadóan mindig a pozitív irányba ható mintaadás, átterelés, motiválás, megbeszélés, szélsőséges esetben tevékenység megállítása. Elkülönítés (csoport területéről), étel, tárgy vagy szeretetmegvonás nem alkalmazható. Mindig a gyermek viselkedésének közösségellenességére irányul, a pillanatnyilag adott magatartást ítéljük el és nem a gyermeket.
 • Együttműködik a beilleszkedési tanulási és magatartás zavaros, és a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásában részt vevő szakemberekkel.
 • A pedagógus kötelessége a gyermeki szükségletek kielégítésére.

 

                  Mozgásigény, biológiai-fiziológiai szükségletek:

                           Mozgásos tevékenység felkínálása, játékba hívás, együttes játék,

                           mozgáslehetőség biztosítása, ezek feltételeinek megteremtése, szokások

                           megerősítése, új szokások kialakítása, igényeinek megfelelő szükséglet-

                           kielégítésére való lehetőség biztosítása.

                  Érzelmi biztonság:

                           Napirend kialakítása és annak igazodása az egyéni szükségletekhez, meglévő

                           szokásainak elismerése, új szokásrend szabályossága, szabályok megértése,

                           szeretetteljes fogadás, derű, érthetőség, jó szándék, tolerancia, egyéni

                           bánásmód, páros tevékenység, fokozatos terhelés, őszinteség, optimizmus,

                           bátorítás, testközelség, odafordulás, meleg, családias légkör.

                  Szeretetigény:

                           Odafordulás, mosoly, derű, kedvesség, meleg érzelmi klíma, testközelség,

                           kedves szó, dicséret, kedveskedés, boldogság kifejezése, ajándék,

                           empátia, a szeretet látható jeleinek kimutatása, a szeretet örömteli fogadása.

                  Társigény:

                           Kommunikáció, érdeklődés, együtt játék, beszélgetés, vita, elmesélés, közös

                           tevékenység, tevékenységbe hívás, együttlét öröme.

                  Dicséret, elismerés iránti igény:

Az óvodában a pozitív értékelés az elsődleges: a jutalmazás és ennek előlegezett formája, a biztatás. Ezzel erősíthetők leginkább a gyermek helyes megnyilvánulásai, és ezzel alakíthatók ki a pozitív motivációk.

A gyermekek jutalmazásának elvei és formái: Az óvodában alkalmazott jutalmazás a verbális és nonverbális kifejezések, és kommunikációs eszközök, érzelmek kifejezése, kiemelt-megtisztelő feladatadás. Tárgyi jutalmazás nem alkalmazható.

 

                  Kíváncsiság, tudásvágy:

                           Problémahelyzet, tanakodás, véleménykérés, kutatgatás, kételkedés,

                           provokálás, kísérletezés, hitetlenkedés, kipróbálás, vita, vizsgálódás,

                           kommunikáció.

                  Esztétikum iránti igény:

                           Bemutatás, elismerés, példamutatás, meglepődés.

                  Alkotásvágy, felfedezés vágya:

                           Gyakorlati probléma, kíváncsiskodás, vizsgálódás, próbálgatás, kutakodás,

                           kísérletezés, kételkedés.

                  Önmegvalósítás vágya, önkifejezés igénye:

                           Magyarázásra késztetés, bizonyítás, vitára késztetés, provokálás, tanakodás,

                           kételkedés, véleménykérés, ösztönzés, buzdítás, bíztatás, bátorítás,

                           visszakérdezés, önálló munkára késztetés, önálló próbálkozások támogatása,

                           elismerése.

                  Szabadságvágy:

                           Vita, kísérletezés, próbálgatás, kipróbálás, egyéni munka, kínálás, a választás

                           tiszteletben tartása, feltételek megteremtése, ésszerű korlátok magyarázata.

 

 • Minden óvónőnek hivatásából eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai és általános műveltségét, tökéletesítse pedagógiai munkáját. Ennek érdekében felhasználja az önképzésben és a szervezett továbbképzésben biztosított lehetőségeket.
 • Az érvényben lévő alapdokumentum előírásai és ajánlásai szerint felkészül a tervszerű nevelőmunkára. Alkalmazza, készíti a gyermekek tevékenységéhez szükséges szemléltető eszközöket, segédanyagokat.
 • Határidőre ellátja a szakmai munkával és tanügyi nyilvántartással kapcsolatos ügyviteli és adminisztrációs teendőket. Naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat (mulasztási napló, csoportnapló, személyiséglapok).
 • A külső világ tevékeny megismeréséhez gondoskodik biztonságos, külső helyszínekről, kíséretről!
 •  A csoportszobában és a közös helyiségekben esztétikus környezetet teremt, amely  

        harmonizál az óvoda többi helyiségével!

 • A szakmai fejlesztésben, innovációkban aktívan vesz részt!
 • Kapcsolatot teremt a szülőkkel, pedagógiai és egészségügyi felvilágosító tevékenységével hozzájárul az óvodai és a családi nevelés egységének kialakításához. A gyermekek és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja. Részt vesz az óvoda szülői értekezletein, megszervezi és vezeti azt, a szükségletnek megfelelően fogadóórát és nyílt napot tart. A szülőket folyamatosan érdemben tájékoztatja az óvodában folyó nevelőmunkáról, a kisgyermek fejlődéséről (a hhh-s gyermekek szüleit negyedévente.
 • Közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, (szükség esetén családlátogatást végez) megszüntetésében, folyamatosan konzultál a gyermekvédelmi felelőssel.
 • Az iskolaérettség megállapításához szakvélemény javaslatot tölt ki.
 • Folyamatosan ellenőrzi, méri, értékeli a gyermekek teljesítményét, fejlődését, és erről   

 a személyiséglapon feljegyzést készít, évente 2 alkalommal. A gyermekek egészségügyi állapotáról, magatartásáról, viselkedéséről, értelmi képességeinek fejlődéséről a szülőt érdemben rendszeresen tájékoztatja.

 • Támogatja az orvos, a védőnő munkáját.
 • Felelős a rábízott gyerekek testi épségéért, csoportját nem hagyja felügyelet nélkül.
 • Köteles a balesetveszélyt elhárítani, megelőzni, a szükséges lépéseket ennek érdekében megtenni. (karbantartói napló)  Betartja a tűz és munkavédelem szabályait.
 • Együttesen (dajkával, kollégával) gondoskodik a kulturált étkezés, a nyugodt pihenés és gondozás feltételeinek biztosításáról.
 • A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttatja a közösségi együttműködés magatartási szabályait, törekszik azok betartására.
 • Alapvető feladata a rábízott gyermek egyéni differenciált nevelése, a gyermekközösségek alapítása, fejlesztése.  Figyelembe veszi a gyermek egyéni képességeit, tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális helyzetét, átlagtól eltérő másságát. Biztosítja, elsősorban saját példájával a gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket. Feladata a tehetséggondozás, felzárkóztatás, a preventív nevelőmunka.
 • Az óvodában olyan időpontban jelenik meg, hogy munkaidejének kezdetekor munkavégzésre rendelkezésre álljon a csoportjában (olyan ruhában, mely méltó az óvoda és a pedagógus hivatás képviseletére). 
 • Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelzi vezetőjének, kollégáinak, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát.
 • A pedagógiai munkával, az óvoda ügyvitelével és működésével kapcsolatos – kötelező óraszámon kívül – rendszeres, vagy esetenkénti teendőket a vezető útmutatása szerint végzi.
 • Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A csoportszobában elhelyezett leltári tárgyakért és az általa használt eszközökért felelősséggel tartozik.
 • Ékszereket, értékeket az óvoda épületébe behozni, vagy elhelyezni nem lehet, kézi táskáját elzárt szekrényben tárolja, az óvoda nem vállal felelősséget az ezekben keletkezett károkért.
 • Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek adataival, állapotával, fejlődésével, egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni.
 • Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit gyorsan (mindössze 1-2  percben), a nevelőmunka zavarása nélkül intézze el.
 • A szülőkkel csak a gyermek nevelésével kapcsolatosan kommunikál.
 • Az intézményben készült fotók és videó felvételek interneten, közösségi portálokon való megjelentetése csak a szereplők/érintettek és az óvodavezető előzetes hozzájárulásával lehetséges.

 

 

Az óvodára háruló feladatokból az óvónő köteles az alábbi részfeladatokat ellátni a vezető útmutatása szerint

Helyettesítés

Szülői értekezlet, fogadó óra.

Családlátogatás

Szülők számára szervezett tájékoztatók, programok, rendezvények, napi kapcsolattartás a szülőkkel

Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések óvodán belül és kívüli program esetén a helyszín bejárása

Értekezletek, szakmai megbeszélések, továbbképzések, beszámolók, szakmai munkaközösségi foglalkozás szervezése, részvétel, részvétel a nevelőtestület munkájában.

Előadás, beszámoló, korreferátum, gyakorlati bemutató tartása

Könyvtárfelelős

Jegyzőkönyvvezetés

Óvodai programok, rendezvények szervezése, lebonyolítása, részvétel (kulturális, sport, szabadidős)

Pályázatírás, pályázatfigyelés, projektmenedzselés

Hallgatók gyakorlatának vezetése

Leltározás, selejtezés előkészítése

Óvodai csoportszoba, óvodai helyiségek díszítése rendezvény esetén,

Külső helyszín rendezése, díszítése rendezvény esetén

Felkérés alapján vállalhat munkavédelmi és tűzvédelmi megbízatást

Gyermekvédelmi feladatok ellátása, esetmegbeszélés

Az óvoda kulcsaiért, való felelősség. Az óvoda vezetőjén és helyettesén kívül kulccsal csak a reggel óvodát nyitó óvodapedagógus rendelkezhet.

 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát átvettem. Az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom.

 

Galambok, …………………………..

 

  _______________________                                             _____________________________

           munkavállaló                                                                               óvodavezető

 

 

Az intézmény neve: Galamboki Mesevár Óvoda

 Címe:                       8754 Galambok, Somogyi B. u. 10.

OM azonosító:         202227

Konyhalány és takarító

munkaköri leírása

 

Dolgozó neve:  

Munkakör megnevezése:  konyhalány és takarító

A munkavégzés konkrét helye: Galamboki Mesevár Óvoda Galambok, Somogyi B. u. 10.

Munkaidő:  teljes munkaidőben- a törvényi előírásoknak megfelelően- foglalkoztatott.

A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: Iskola igazgatója.

Közvetlen felettese: munkáját az óvodában a tagintézmény vezető által meghatározott

                                  munkarendben irányítása és ellenőrzése alatt végzi.

Munkaideje:    heti 40 óra

A munkakör célja:  konyhalány és takarító

-  a konyhalány tevékenysége során ellátja a konyhai feladatokat

- a takarítói tevékenysége során biztosítja az óvodai feladatellátáshoz szükséges megfelelő

  higiénikus környezetet

 

Helyettesítés rendje:

           - a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:

                        - nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak

           - a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik:

                        - nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak

 

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:

           - 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról,

           - 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet,

           - 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet,

           - Alapító okirat, SZMSZ, Minőségirányító program, Házirend,

           - Nevelési program.

A munkavégzés helye:

           - Galamboki Mesevár Óvoda

              8754 Galambok, Somogyi B. u. 10.

 

Elvárható személyiségjegyek:

Kultúrált megjelenésével, magatartásával, viselkedésével és beszédkultúrájával értékeket közvetít, pozitív mintát ad, képviseli az óvoda szellemiségét.

 

Konyhalány

 munkakör tartalma

Állandó napi  feladatok

A tálalókonyha és az ott található eszközök és gépek, berendezési tárgyak napi tisztántartása, takarítása, fertőtlenítése.

A központi konyháról érkező, a gyermekek és felnőttek napi háromszori étkezését szolgáló készételek átvétele, annak mennyiségi, minőségi ellenőrzése, megfelelő módon történő kezelése, tálalása.

Feladatai közé tartozik az ételmintáról való gondoskodás és ételhulladék gyűjtése.

 

Időszakos feladatok

Heti és havi valamint éves nagytakarítási munkák elvégzése.

Felelősséggel tartozik az ételek, a konyhában található berendezési tárgyak, gépek, eszközök, felszerelések óvásáért, hiánytalan meglétéért.

 

Az ételek készen-tartásának és tálalásának szabályzata.

- A hűtve tárolandó élelmiszereket, az átvételt követően haladéktalanul hűtőszekrénybe kell

   helyezni.

- A hűtőben az élelmiszereket úgy kell elhelyezni, hogy a hűtőhatás megfelelően érvényesülni

   tudjon.

- A hűtő hőmérsékletét hőmérővel kell rendszeresen ellenőrizni és a hűtőterek hőmérséklet

   ellenőrzési lapján naponta dokumentálni kell.

-  Tilos eltenni a következő étkezésig vagy másnapig az ételeket.

-  A melegen kiszolgálásra kerülő ételeket + 60 C-fok hőmérsékleten kell tartani.

- A melegen tartott ételek minőség megőrzési ideje a főzéstől számított 3 óra, ezt követően

   csak újra hőkezelés után tálalhatók mg legfeljebb 3 órán keresztül.

- A hűtés vagy melegítést nem igénylő élelmiszerek szobahőmérsékleten tárolhatók.

   Gondoskodni kell a szennyeződéstől mentes elhelyezésükről. Az ételeket, pék árút lefe-

   déssel, takarással védeni kell a cseppfertőzéstől.

- A főzőkonyháról 60 C-fok alatti hőmérsékleten beérkező melegen fogyasztandó ételeket a

   tálalás megkezdése előtt annak megfelelő érzékszervi minősége megállapítása után újra fel

   kell forralni vagy át kell sütni.

- Újra hőkezelést közvetlenül a kiszolgálás előtt végezzük el. Az egyszer már újra hőkezelt

   ételeket tovább nem szabad tárolni.

-  A főtt tésztára a szóratot (mák, dió, túró) csak az adagoláskor szabad rátenni.

-  Gondoskodni kell a tálalókonyhán használt eszközök szennyeződéstől mentes helyen

   történő elhelyezéséről.

 

Mosogatási szabályzat

Általános előírások:

 • A mosogatás menetét, az alkalmazott oldattöménységet és a behatási időt  a mosogató fölött ki kell függeszteni.
 • A mosogatáshoz kefét, vagy fém, illetve műanyag dörzsikét kell használni, ezeket rendszeresen fertőtlenítőszerbe áztatással fertőtleníteni kell.

 

Fehér és feketeedények mosogatása három fázisban:

Előtisztítás:

A felületeket a durva szennyeződésektől meg kell tisztítani. (kaparás, erős vízsugár)

Első fázis: zsíroldás

Ez a munkafázis a felület valamilyen felületaktív anyag vizes oldatával történő kezeléséből áll. Ez a kezelés elvégezhető lemosással, beáztatással.

A zsíroldószeres oldatot ki kell cserélni, ha a zsíroldó hatása megszűnik, amikor a felszínén zsírfoltok jelennek meg. Az oldat lecserélését indokolhatja még látható erős elszennyeződése, kihűlése, habzásának megszűnése.

Második fázis: fertőtlenítés

Figyelmet kell fordítani a fertőtlenítőszer megfelelő töménységű oldatának a használatára és a szükséges behatási idő biztosítására.

Műanyagból  készült edények és eszközök mosogatásához kétszeres mennyiségű fertőtlenítő szert kell használni.

Az edényzetet és az eszközöket a fertőtlenítő oldatnak teljesen el kell fednie, és abban legalább az előírt behatási ideig kell, hogy benne ázzanak.

Harmadik fázis: öblítés

Hogy a fertőtlenítő szer maradványai ne kerülhessenek be a termékbe, a felületet megfelelő mennyiségű tiszta vízzel le kell öblíteni.

Az öblítést mindig kézmeleg, folyóvízzel kell végezni.

Ha az edényzetnek, vagy az eszközöknek a leszáradásuk után is fertőtlenítőszer szaga marad, az azt jeleni, hogy a mechanikus tisztítás, vagy a zsíroldás nem megfelelő hatásfokú volt, ekkor a mosogatást újra kell kezdeni, nagyobb odafigyeléssel elvégezni.

Szárítás:

A szárítási folyamata lecsurgatással történik, szárítóedényben. A szárítást leborítva, de a szellőzés biztosítása mellett kell végezni.

Hagyományos törölgető ruha nem használható, az edényen, eszközökön esetleg rajtamaradó vízfoltokat kizárólag papírtörlővel szabad eltávolítani.

 

Takarítási szabályzat

Általános előírások:

A takarítás során védeni kell az egységben lévő élelmiszereket a szennyeződéstől, a fertőződéstől. Különösen vonatkozik ez a munka közbeni takarításra. Ezért kell gondoskodni a pormente, freccsenés mentes takarításról, valamint az élelmiszerek takarítás közbeni megfelelő lefedéséről, vagy más módon történő védelméről.

Csak engedélyezett tisztító és fertőtlenítő szereket szabad használni, azokat is a használati utasításnak megfelelő módon és töménységben.

A takarítás elvégzése során mindig a tisztább felületektől a szennyezettek felé, illetve fentről lefelé irányban kell haladni.

A takarításhoz használt eszközöket rendszeresen, legalább naponta, fertőtleníteni kell fertőtlenítőszerben való áztatással.

A takarítóeszközöket erre a célra rendszeresített helyen kell tárolni. A tisztító- és fertőtlenítő-

szereket eredeti vagy megfelelő felirattal ellátott, a véletlen összecserélést kizáró csomagolásban kell tárolni még használat közben is.

A takarítás fő típusai:

Munka közbeni takarítás

A műszak közbeni takarítás az egyes különböző tisztasági fokú műveletek és műszakok közötti, és a rendkívüli (csorgás, szóródás) szennyeződés előfordulása esetén a megfelelő tisztaság biztosítását szolgálja.

Napi takarítás

A napi munka befejeztével szennyeződött felületek, berendezések, eszközök takarítását el kell végezni a helyiségek kipakolása, a berendezések áthelyezése nélkül.

Heti takarítás

Lényegében megegyezik a napi takarítással, de a könnyen elmozdítható berendezési tárgyak alatt, illetve mögött is el kell végezni a szükséges takarítási műveleteket, valamint el kell végezni a mosható falfelületek takarítását is.

Havi takarítás

A havi takarítás magában foglalja a csővezetékek, armatúrák, nyílászárók, párkányok takarítását is.

Éves takarítás

Az éves takarítást a helyiségek kipakolása mellett kell elvégezni minden felületre kiterjedően. Ezt a takarítási típust össze kell kötni a tisztasági meszeléssel és a szükséges nagyobb karbantartási munkák, valamint rovar-rágcsáló irtás elvégzésével is.

 

Az ételminta eltételének szabályzata

A tálalásra kerülő valamennyi ételféleségből külön – külön legalább 50 g ételmintát kell venni és azt a hűtőszekrényben 48 órán át megőrizni.

Külön-külön kell eltenni a köretekből és a feltétekből, a kifőtt tésztákból és szóratból.

Az ételmintát az étel tálalásának megkezdése előtt kell venni  egy legalább 10 percig forrásban lévő vízben kifőzött, légmentesen záródó üvegedénybe.

Az üveg dugóját papírszalaggal le kell ragasztani és rá kell írni az üveg tartalmát, a mintavétel időpontját, valamint a mintát eltevő dolgozó kézjegyét.

 

 

Takarító

Munkakör tartalma

 

Általános szakmai feladatok

- Takarítási tevékenységét rendszeresen elvégezve segíti a higiénikus környezet kialakítását és fenntartását.

Részletes szakmai feladatok

- Elvégzi az óvoda helyiségeinek takarítását. Naponta felporszívóz, minden pénteken vizes

   porszívózást végez a csoportszobákban.

- Naponta, a gyermekek távozása után kitakarítja a gyermekmosdókat, gyermeköltözőket.

- Felújítási munkák, éves tisztasági meszelés, illetve a nyári leállás alatt részt vesz az óvoda

  helyiségeinek nagytakarításában.

Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi feladatok

- Ügyel a balesetvédelmi előírások betartatására, a speciális biztonsági előírások

   alkalmazására.

- Részt vesz az intézmény környezete alakításában, szépítésében, szükség szerint besegít

  az udvar takarításában.

- A rábízott anyagokkal és eszközökkel mindig az  ésszerű takarékosság elveinek figyelem-

  bevételével gazdálkodik.

- Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja kés óvja, a biztonságtechnikai és

   tűzvédelmi előírásokat mindenkor betartja.

- A munkabeosztás alapján az óvoda elhagyásakor ellenőrzi az ajtók, ablakok bezárását.

   Elvégzi az áramtalanítást.

- Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik.

- A gyerekekről pedagógiai információt, az óvoda belső életéről, gazdasági helyzetéről

   felvilágosítást nem adhat.

- A gyermekekkel, szülőkkel és munkatársakkal szemben udvarias magatartást tanúsít.

- Szükség szerint elvégzi azokat a feladatokat is, amellyel a tagintézmény vezető esetenként

   megbízza.

Munkahelyét munkaidő alatt csak a munkaköre ellátása céljából hagyhatja el.

A munkakörhöz tartozó felelősség

 

-  Felelős az átvett eszközökért

-  ………………………………………………………………………………..

-…………………………………………………………………………………

 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek.

 

 

Záradék

A munkaköri leírás egy példányát a mai napon átvettem, annak tartalmát megismertem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

Tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban foglaltak maradéktalan végrehajtásáért anyagi, fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozom.

A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom

 

 

Kelt: …………………………………………………

 

 

 

………………………………………….                             ……………………………………

                     átadó                                                                                    átvevő

 

 

 

Példányok:

1.      pld. munkáltató

2.      pld. munkavállaló személyi anyag

3.      pld. irattár

 

 

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, besorolás) a munkaszerződés és módosítási tartalmazzák.

 

Az intézmény neve: Galamboki Mesevár Óvoda

Címe:                       8754 Galambok, Somogyi B. u. 10.

OM azonosítója:      202227

Dajka munkaköri leírása

Dolgozó neve:  

Munkakör megnevezése:  dajka

Oktatási azonosítója:

A munkavégzés konkrét helye: Galamboki Mesevár Óvoda Galambok, Somogyi B. u. 10.

Munkaidő:  teljes munkaidőben- a törvényi előírásoknak megfelelően- foglalkoztatott.

A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: óvodavezető

Közvetlen felettese: munkáját az óvodában az óvodavezető által meghatározott

                                  munkarendben irányítása és ellenőrzése alatt végzi.

Munkaideje:   

Napi munkarendje az óvoda vezetője által kiadott egyedi munkarendnek megfelelően heti 40 óra a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint.

A munkakör célja:  dajka

-  Segítse az óvoda vezetőjének és pedagógusainak munkáját annak érdekében, hogy a

   gyermekek élete óvodai ellátásuk és foglalkozások során zökkenőmentes legyen.

   Munkája során a gyermekekkel türelmesen, halk modorral, szeretettel foglalkozik,

   mindig szem előtt tartva felettesének utasításait.

 

Helyettesítés:

Tartós távolléte esetén helyettesítésére az óvoda vezetője intézkedik

Képzés, továbbképzés:

Alapvetően a képzési, továbbképzési tervben meghatározott, de az elvárt szakmai színvonal biztosítása érdekében folyamatosan önképzi magát, és részt vesz a tevékenységi körével összefüggő képzéseken.

Jogállása:

A dajka bizalmas beosztású alkalmazott

Jogai és kötelezettségei a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, a Munka Törvénykönyvében, a Szervezeti és Működési Szabályzatában, illetve a kapcsolódó hatályos szabályzatokban és rendelkezésekben meghatározott.

A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség:

Alapfokú iskolai végzettség.

Együttműködik:

Az óvodában dolgozó valamennyi alkalmazottal

Elvárható személyiségjegyek:

Kulturált megjelenésével, magatartásával, viselkedésével és beszédkultúrájával értékeket közvetít, pozitív mintát ad, képviseli az óvoda szellemiségét.

 

A munkakör tartalma

Szakmai feladatok

Általános szakmai feladatok

A dajka tevékenység

- gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és beszéd-

  mintájával pozitívan hat az óvodás gyermekek fejlődésére.

-  Nevelési kérdésekben az  érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógushoz irányítja.

- Kapcsolatait a tapintat, az elfogadás jellemzi.

- Segítőkész, nyitott, korrekt munkatársi kapcsolatainak kialakításával, magatartásával

  hozzájárul az óvoda jó munkahelyi légkörének alakításához.

 

Együttműködés a szülőkkel

- Munkája során együttműködik a szülőkkel a gyermek személyiségének fejlesztésében,

  képességeinek kibontakoztatásában.

- A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő munkáját a gyermekközösség kiala-

  kítása, fejlesztése során.

- Feladatának ellátása során köteles tiszteletben tartani a szülőknek azt a jogát, hogy vallási és

  világnézeti meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek

  gyermekeik.

Az egyes jogok biztosítás

- Gondoskodik a gyermekek közoktatási törvényben foglalt jogainak biztosításáról.

- Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról.

- Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a gyermekkel kapcsolatos döntései,

  intézkedési meghozatalakor.

- Titoktartási kötelezettség terheli harmadik személlyel szemben a gyermekkel, és családjával

   kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, a

   szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást.

 

Részletes szakmai feladatok

A gyermekek nevelésével kapcsolatos általános feladatok

- Segíti az adott óvodai csoport óvodapedagógusainak a munkáját, ennek során:

 • Közreműködik a gyermek testi épségének megóvásában, erkölcsi védelmében, személyiségének fejlődésében,
 • A gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismeretek átadását segíti, és ezek elsajátításáról meggyőződik, ha észleli, hogy a gyermek, balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megteszi.
 • Közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében.
 • A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi együttműködés magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására.
 • Tevékenysége során a gyermekek és a szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja,
 • A gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja.

 

- Segíti a gyermek óvodába szoktatását.

- A gyermek fejlettsége, személyisége ismeretében segítséget nyújt számára:

               - az öltözködésben,

               - a higiéniás tevékenységében,

                    az arra rászoruló gyermeket lemossa, tiszta ruhába öltözteti,

                    hetente átvizsgálja a gyermekek haját, ha szükséges lekezeli.

               - a csoportba való beilleszkedésben.

- Kísérőként részt vesz a gyermekek óvodán kívüli programjain.

- Az óvodai és csoport ünnepélyeken, hagyományok ápolásában aktívan közreműködik, a

   szervezési   feladatokban a vezető és a csoportvezető óvónő útmutatásai szerint részt vesz.

 

Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi feladatok

- Gondoskodik az intézményi munkarend, valamint a gyermekek napirendjének betartatásáról.

- Ügyel a balesetvédelmi előírások betartatására, a speciális biztonsági előírások alkalmazá-

  sára.

- Őrködik a köztulajdon védelmén. A rábízott anyagokkal és eszközökkel mindig az ésszerű

  takarékosság elveinek figyelembevételével gazdálkodjon.

- Ellátja az elsősegélynyújtással, egészségüggyel kapcsolatos feladatokat.

- Gondoskodik az eszközök és berendezési tárgyak folyamatos ellenőrzéséről.

- Gondoskodik a tisztítószerek biztonságos tárolásáról, ügyel a raktár rendjére, tisztaságára.

- Részt vesz az intézmény környezete alakításában, szépítésében.

- Az óvodában olyan időpontban jelenik meg, hogy munkaidejének kezdetekor a

  munkavégzésre rendelkezésre álljon.

- Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelzi

  vezetőjének, kollégájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. Munkaidő

  alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát.

 

Takarítási feladatok

- Gondoskodik az óvoda helyiségeinek, valamint játszókertjének, udvarának tisztán tartásáról.

- A tisztítószereket elkülönítve, a gyermekektől elzárva, biztonságos helyen tárolja.

Napi feladatok:

- A játékokat rendbe rakja csoportszobájában

- Étkezések után felseper, ha szükséges, felmos

- Délben kitakarítja a csoporthoz tartozó fürdőszobákat (WC-kagylók, mosdókagylók, tükrök

  tisztántartása, fertőtlenítése)

- Ügyel az öltözők rendjére. megigazítja a gyermekek cipőit, ruháit, igény szerint feltörli a

   követ.

- kiüríti, tisztán tartja a szemeteseket

- A megbeszéltek szerint kijelölt közös helyiséget rendben tartja, feltakarítja

 

Heti feladatok:

- heti két alkalommal fertőtleníti a gyermekek fogmosó poharait, fésűit

- saját csoportjában a polcokat portalanítja, fertőtleníti

- pókhálózás

- letörli az öltözőszekrények tetejét

 

Időszakos feladatok:

- Havonta portalanítja a falakat, mennyezetet, az ajtókat, bútorokat lemossa.

   Az ablaküveg tisztítását 2 havonta elvégzi.

- Havonta fertőtleníti a gyermekek játékait, eszközeit.

- szükség szerint lemossa az ajtókat

- Gondoskodik a gyermekek által használt eszközök tisztántartásáról, fertőtlenítéséről,

- A nyári takarítási szünetben elvégzi az éves nagytakarítást. (bútorok elmozgatása, radiátorok

   lemosása, csempe lemosása, csövek, villanykapcsolók tisztítása, öltözőszekrények

   lemosása, ablakok tisztítása, függöny mosása)

- Fertőző betegség esetén fertőtlenítő lemosást végez (játékok, bútorok, mosdó)

Egyéb munkaköri feladatai:

Napi feladatok:

§  a fürdőszobában az életkori sajátosságoknak megfelelően segítséget nyújt

§  fogyasztásra, tálalásra előkészíti az ételeket, elrakja a használt eszközöket

§  gondoskodik megfelelő ivóvízről télen-nyáron

§  a munkarendnek megfelelően a reggelit, átveszi az óvoda konyháján.

§  A napirend szerint a gyermekek fejlettségének megfelelően segít az öltözködési, tisztálkodási, étkezési és önkiszolgálási teendők ellátásában.

Heti feladatok:

§  meglocsolja a virágokat (csoport, öltöző,)

§  mossa, cseréli a törölközőket

Időszakos feladatok:

§  szükség szerinti varrja, javítja a textíliákat

§  váltja a gyermekek ágyneműit

§  mossa, vasalja a csoport textíliáit, gyermekek tornaruháit

 

Étkeztetéssel kapcsolatos feladatok

- Ellátja a konyhai feladatokat, illetve közreműködik e feladatok ellátásában.

   Fogadja a reggelit, részt vesz kiosztásában,

- A gyermekek étkezési feltételeit biztosítja.

- A gyermekek önkiszolgálásában, tevékenységében aktívan közreműködik.

- Az étkeztetésnél ügyel arra, hogy ne forduljon elő ételerőszakolás.

 

Szervezési feladatok (a gyermek napirendjéhez kapcsolódóan)

- Közreműködik teremrendezési feladatok ellátásában.

- Lefekvés előtt gondoskodik a terem szellőztetéséről.

- Biztosítja a játék- és a gyermekek munkatevékenységeihez  kapcsolódó teendők csoport-

  szobai és udvari feltételeit.

- Segítséget nyújt a gyülekezés és távozás alatt az öltözőkben.

- Ügyel a balesetek megelőzésére.

- A beteg gyermeket ápolja, felügyeli, amíg a szülő érte nem jön,  fertőző betegség esetén a

  fokozott egészségügyi   előírások szerint jár el.

Titoktartási kötelezettség:

Köteles a tudomására jutott szolgálati, és magán titkokat megőrizni.

A munkájával összefüggésben tudomására jutott információkat a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően, a titoktartási nyilatkozatot betartva köteles kezelni, az észlelt titoksértés esetén az óvoda vezetőjét értesíteni.

 

 

Jelen munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes, a dolgozó által történt tudomásulvétel időpontjától az előzőleg kibocsátott munkaköri leírást hatályon kívül helyezésre kerül

 

Dátum:___________________________

 

                          óvodavezető

Záradék

 

A munkaköri leírás egy példányát a mai napon átvettem, annak tartalmát megismertem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

Tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban foglaltak maradéktalan végrehajtásáért anyagi, fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozom.

A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom

 

Kelt: …………………………………………………

 

………………………………………….                                             …………………………………

                     átadó                                                                                            átvevő

 

Példányok:

1.       pld. munkáltató

2.      pld. munkavállaló

3.      pld. irattár

 

 

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák.

 

Az intézmény neve: Galamboki Mesevár Óvoda

Címe:                           8754 Galambok, Somogyi B. u. 10.

OM azonosító:           202227

Pedagógus asszisztens

M u n k a k ö r i  l e í r á s

Dolgozó neve:  

Munkakör megnevezése:  pedagógus asszisztens

Oktatási azonosítója:

A munkavégzés konkrét helye: Galamboki Mesevár Óvoda Galambok, Somogyi B. u. 10.

Munkaidő:  teljes munkaidőben- a törvényi előírásoknak megfelelően- foglalkoztatott.

A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: óvodavezető

Közvetlen felettese: munkáját az óvodában az óvodavezető által meghatározott

                                  munkarendben irányítása és ellenőrzése alatt végzi.

Munkaideje:   

Napi munkarendje az óvoda vezetője által kiadott egyedi munkarendnek megfelelően heti 40 óra a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint.

 

A munkakör célja: 

-  Segítse az óvoda vezetőjének és pedagógusainak munkáját annak érdekében, hogy a

   gyermekek élete óvodai ellátásuk és foglalkozások során zökkenőmentes legyen.

   Munkája során a gyermekekkel türelmesen, halk modorral, szeretettel foglalkozik,

   mindig szem előtt tartva felettesének utasításait.

 

Helyettesítés:

Tartós távolléte esetén helyettesítésére az óvoda vezetője intézkedik

A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség:

Középfokú iskolai végzettség.

Jogállása:

A pedagógiai asszisztens bizalmas beosztású alkalmazott

A munkáltatói jogokat felette óvodavezető gyakorolja

Jogai és kötelezettségei a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, a Munka Törvénykönyvében, a Szervezeti és Működési Szabályzatában, illetve a kapcsolódó hatályos szabályzatokban és rendelkezésekben meghatározott.

Együttműködik:

Az óvodában dolgozó valamennyi alkalmazottal

 

 

 

Munkaköri feladatai:

Az óvodapedagógus mellett a nevelési tervnek megfelelően tevékenyen részt vesz a gyermekcsoport életében, közreműködik a gondozási feladatok ellátásban, a gyermekek öltözködési, étkezési szokásainak kialakításában a gyerekek étkeztetésével kapcsolatos feladatok ellátásában a helyi pedagógiai program szerint.