Különös közzétételi lista 2018 - Mesevár_ovi

Tartalomhoz ugrás
Közérdekű adatok

Galamboki Mesevár Óvoda

KÖZZÉTÉTELI LISTA

2018-2019. NEVELÉSI ÉV

 

 A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

 

1.    Intézményi alapadatok:

 


Az intézmény OM azonosítója: 202227

Az intézmény megnevezése: Galamboki Mesevár Óvoda

Székhelyének címe: 8754 Galambok, Somogyi B. u. 10

Székhelyének megyéje: Zala

Az intézmény vezetője: Pelczerné Kasper Andrea

Telefonszám: 93/358-489

e-mail cím: galambovoda@gylcomp.hu

Ellátott feladatok: óvodai nevelés

Fenntartó megnevezése: Galambok és Zalaszentjakab Községek

Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulási Tanácsa

Fenntartó képviselője: Bertók Ferenc Társulási tanács elnöke

Fenntartó címe: 8754 Galambok, Ady E. u. 2.

Fenntartó telefonszáma: 93/358-130

Fenntartó e-mail címe: onkormanyzat@galambok.hu 

2.    Felvételi lehetőség:

 

·         Az óvodába felvételt nyer az a gyermek, aki a 3. életévét betölti az adott nevelési évben.

·         Felvételt nyerhet továbbá az a gyermek is, aki a 3. életévét a felvételétől számított féléven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen illetve a felvételi körzetben található 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

  • A gyermek abban az évben, amelyben harmadik életévét betölti, a tárgyévben kezdődő nevelési év első napjától napi négy óra óvodai nevelésben köteles részt venni.

·         A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője köteles értesíteni a fenntartót, ha az 3. életévét betöltő gyermeket az óvodába nem íratták be, a fenntartó által kapott nyilvántartás, vagy a szakértői vélemény, illetve határozat alapján

3.    A beiratkozás ideje:

 

 Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint az óvoda honlapján.

A szülők a beíratáshoz a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyáját, lakcímkártyát és a gondviselő azonosításra alkalmas igazolványát, lakcím kártyáját hozzák magukkal.

A szülőt írásban értesítjük a felvételről, az elutasításról a jogorvoslati lehetőség megjelölésével.

 

4.    Az intézményben fizetendő térítési díj:

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyigazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyermekvédelmi törvény) 2015. szeptember 1-jétől hatályos módosítása alapján, az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg:

  • a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőt (100 %)
  • a tartósan beteg gyermeket (100 %)
  • a 3 vagy több gyermeket nevelő családban élőt (100 %)
  • olyan családban élőt, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási, nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-át (100 %)

-          Első esetben a kedvezményt a lakóhely szerint illetékes jegyzőnél kell igényelni.

-          Egyéb esetben az étkezési kedvezményre jogosító nyilatkozatot külön forma nyomtatványon intézményünkben kell benyújtani.

-          Térítési díj a kedvezményben nem részesülők számára: 350 Ft/nap

5.    Nyitva tartás rendje:

 

Óvodánk hétfőtől – péntekig: 700 – 1700 óráig tart nyitva.

Az óvodában reggel 700 órától óvodapedagógus fogadja a gyermekeket és a teljes nyitvatartási idő alatt óvodapedagógus látja el a gyermekek felügyeletét 1700-ig.

 

6.    Óvodai nevelési év rendje:

 

A nevelési év 2018. szeptember 1-jétől, 2019. augusztus 31-ig tart. Intézményünk a 2018/2019. nevelési évben a fenntartó engedélye alapján tarthat zárva. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig a szülőket tájékoztatjuk. Ügyeletes óvoda: Zalakaros.

A 11/1994. (VI. 08.) MKM rendelet értelmében intézményünk a nevelési év során 3 nap nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe, mely időpontokról a szülőket legalább 7 nappal korábban értesítjük. A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestületi értekezletek megtartására, illetve továbbképzésekre használja fel. Ezeken a napokon - szülői igény esetén - a gyermekek elhelyezése biztosított.

 

7.     Ünnepek, megemlékezések, jelentősebb rendezvények, események:

Szeptember

15

Szüreti felvonulás

Szeptember

24-28.

Mese projekt

Október

6.

Gesztenyés nap – nagycsoportosok műsora

Október

12

Családi délután

Október

 

Idősek napja – nagycsoportosok műsora

Október

18.

Kirándulás a Zalakarosi parkerdőbe

Október

Egészség projekt

December

6.

Mikulás ünnepség

December

22.

Karácsonyi ünnepség

Január

3. hete

Ovicsalogató

Február

22.

Farsangi bemutató az iskola tornatermében

Március

6

Húshagyókedd

Március

14.

Március 15. ünnepély

Április

15-19

Húsvét ünnepköre

Május

3.

Édesanyák köszöntése

Május

31.

Évzáró-gyermeknap

havonta

 

Születésnapok - csoportonként

4 alkalom

 

Színházlátogatás - nagycsoport

 

8.    Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentációk:

·         Házirend,

·         Pedagógiai Program,

·         SZMSZ

·         Éves Munkaterv

A dokumentációknak intézményünkben –a helyben szokásos módon nyilvánosságot biztosítunk.

A Házirend egy példánya - az óvodás gyermek beíratáskor - minden szülő számára átadásra kerül.

 

9.    Óvodapedagógusok száma

 

ÓVODAPEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉG SZERINT

Főiskolai végzettségű főállású óvodapedagógus

4 fő

Szakvizsgát tett egyben szakképzettséget szerzett óvodapedagógus

-          Közoktatás vezető

1 fő

-          Fejlesztőpedagógia

1 fő

10.                      Nevelő-oktató munkát segítők

 

Nevelő-oktató munkát segítők végzettség szerint

Dajkai szakképesítéssel rendelkező dajka

2 fő

 

További alkalmazottak:

·         1 fő konyhalány-takarító

·         1 fő közfoglalkoztatott kisegítő - takarító

11.                      Az óvodai férőhelyek száma: 75 fő

12.                      Csoportok száma 2018/2019: 2 csoport

A csoportok létszáma 2018. október 1.-i állapot szerint:

 

Csoport neve

Korcsoportja

Létszám

Micimackó

Nagycsoport

23 fő

Törpe

Kis-középső

24 fő

 

 

Galambok, 2018. október 2. Pelczerné Kasper Andrea

óvodavezető

Vissza a tartalomhoz