Házirend - Mesevár_ovi

Tartalomhoz ugrás

Házirend

 

GALAMBOKI MESEVÁR ÓVODA

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

1. Általános információk. 4

2. Nevelési év rendje. 4

3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje. 5

4. Nevelés nélküli munkanap. 5

5. Az óvoda zárva tartás rendje. 5

6. Az óvodai felvétel és átvétel eljárásrendje. 5

7. Az óvodai beíratáshoz szükséges okmányok. 7

8. Kötelező óvodai nevelés. 7

9. Az óvodai jogviszony megszűnése. 7

10. Gyermekek nevelése az óvodában. 7

11. A gyermek érkezése és távozása. 7

13. A gyermekek jutalmazásának elvei és formái 9

14. A gyermekek öltöztetése (ruházata). 9

15. A térítési díj 9

16. Az étkezés. 10

17. Távollét az óvodából 10

18. A gyermekek által az óvodába bevihető tárgyak. 11

19. Beiskolázás, a gyermekek fejlettségének értékelése. 12

20. Szülők (gondviselők) jogai és kötelességei 12

21. Fogadó órák rendje. 13

22. Az intézményi védő, óvó előírások. 14

25. Házirend nyilvánossága. 18

 

 

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Mesevár Óvodában.

Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk a kölcsönös bizalomra és tiszteletre épülne, melyben valódi partnerek lehetnénk. Ahhoz, hogy ez az együttműködés eredményes és jó legyen, engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk az óvoda életét meghatározó fontosabb szokásokat, szabályokat. Bízunk benne, hogy segít az eligazodásban, a megértésben, és a szülői jogok és kötelességek megismerésében.

A házirendbe foglaltak betartása kötelező a gyerekekre, szüleikre, hozzátartozókra, és az óvoda minden dolgozójára egyaránt.

 

Jogszabályi háttér:

2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről

20/2012(VIII.31) EMMI rendelet a nevelési- oktatási intézmények működéséről

 

1.      Általános információk

Az intézmény neve

Galamboki Mesevár Óvoda

Az intézmény székhelye

8754 Galambok, Somogyi B. u. 10.

Az intézmény feladatellátási helye

8754 Galambok, Somogyi B. u. 10.

Az intézmény telefonszáma

93/358 489

Az intézmény alapító szerve

Galambok Község Önkormányzata

Az intézmény vezetője

Pelczerné Kasper Andrea

Az intézményvezető telefonszáma

93/358 489

Az intézmény email címe:

galambovoda@gylcomp.hu

 

A házirend hatálya és hatályba lépése: 2019-től visszavonásig

 

Területi hatálya: az intézmény épülete és udvara, egyéb külső helyszín ahol a gyermekekkel tartózkodunk.

 

Felülvizsgálat, értékelés időpontja: 5 évente

 

Módosítás előírásai:

·         Törvényi változás esetén,

·         Ha a felülvizsgálat ezt indokolja,

·         A nevelőtestület 2/3-os többségi kezdeményezése alapján, a nevelőtestület dönt a módosítás elfogadásáról.

·         Írásbeli előterjesztés nevelőtestületnek, óvoda vezetőségnek.

 

Nyilvánosságra hozatala:

A fenntartó és a partnereink által megtekinthető a vezetői irodában és minden gyermeköltöző faliújságján, továbbá a honlapon.

 

 

2.      Nevelési év rendje

A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart.

Nyári zárva tartás rendje a fenntartó által meghatározott időpontban, ez alatt kijelölt óvoda látja el a gyerekeket.

3.      Az óvoda napi nyitva tartási rendje

Az intézmény hétfőtől-péntekig az e tárgykörben kibocsátott és mindenkor hatályos fenntartói határozatnak megfelelően tart nyitva.

 

Nyitva tartás: 700 – 1700óra

 

A csoportok összevontan működnek:

·         reggel: 700-730-ig,

·         délután: 1530-1700 óráig a kijelölt teremben.

 

4.      Nevelés nélküli munkanap

 

A nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben az öt napot nem haladhatja meg. 

A nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal megelőzően a szülőket tájékoztatjuk.

Nevelés nélküli munkanapon az óvoda ügyeleti ellátást biztosít, melyet előzetesen igényelni kell.

 

5.      Az óvoda zárva tartás rendje

 

Az óvoda minden évben nyáron augusztusban 4 hetet zárva tart, amikor a felújítási, takarítási munkákat végezzük. Ezen idő alatt a szülő gondoskodik gyermeke elhelyezéséről.

Téli, őszi, tavaszi zárások: az általános iskolára vonatkozó évszakokhoz fűződő tradicionális szünetek az óvodára nem vonatkoznak.

Előzetes bejelentéssel (szülői kikérővel) a szülő otthon tarthatja gyermekét. Ezen időben az óvoda által végzett felmérés a gyermekek étkezésének biztosítása és a megfelelő dolgozói létszám biztosítása miatt van.

 

6.      Az óvodai felvétel és átvétel eljárásrendje

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20§ (1) alapján.

Az óvodai beiratkozás időpontját a fenntartó határozza meg, tárgyév április 20-a és május 20.-a közt. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, egyben rendelkezik az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról.

2011. évi CXC köznevelési törvény 8.§

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. 

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

 

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

Az óvoda vezetője

·         az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,

 • a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel

 

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.

 

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

Az intézmény a gyermekkel kapcsolatos döntéseit - jogszabályban meghatározott esetben és formában - írásban közli a szülővel.

 

Az óvoda döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek érdekében eljárást indíthat

A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést

a) a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá

b) az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.

 

Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja.

 

Ha a gyermek óvodát változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata.

 

Az óvoda törli az óvodába felvettek nyilvántartásából azt a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermeket, aki az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, és erről a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíti a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

Az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha olyan gyermeket vett fel vagy vett át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény felvételi körzetében van.

 

7.      Az óvodai beíratáshoz szükséges okmányok

 

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

·         A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

·         a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

·         A gyermek születési anyakönyvi kivonatát

·         A gyermek TAJ kártyáját

 

8.      Kötelező óvodai nevelés

 

Óvodába kötelező beíratni azt a gyereket, abban az évben, melyben harmadik életévét betölti, a tárgyévben kezdődő nevelési év első napjától napi négy óra óvodai nevelésben köteles részt venni.

9.      Az óvodai jogviszony megszűnése

 

2011. évi CXC köznevelési törvény 53.§

Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha:

·         a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján, a másik intézménybe történő átíratás esetében /költözés, stb./ a szülő köteles az intézményvezetőjének azt jelenteni, melyet írásban rögzítünk. (Értesítés óvodaváltozásról) Az így kapott igazolást a befogadó intézményben kell leadni.

·         a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására,

·         a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján,

·         az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a tanköteles kort.

 

Ha az óvodai jogviszony megszűnik, a gyermek adatait a jogviszony megszűnésével egyidejűleg az óvoda nyilvántartásából törölni kell.

 

10.  Gyermekek nevelése az óvodában

 

Az óvodai szervezett tanulási folyamatok (foglalkozások), naponta általában 9oo-12oo-ig tartó időszakban zajlanak.

Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők - a házirendben meghatározottak szerint - gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék.

Időjárástól függően (köd, -5 fok alatt, eső, viharos szél esetén nem) napi két - három óra levegőzést biztosítunk, a nyári napirendet az egész napos levegőn való tartózkodásra építjük.

 

11.  A gyermek érkezése és távozása

 

·         A gyermeket minden nap 830-ig javasolt behozni az óvodába.

·         Az iskolába készülő nagycsoportosok számára ajánlott a korábbi érkezés, hogy legyen idejük a reggeli játékra is.

·         A gyermek megérkezését és távozását minden esetben jelezni kell a gyermek nevelését ellátó óvodapedagógusnak.

·         Abban az esetben, ha nem a szülő, gondviselő viszi haza a gyermekeket az óvodából, a gyermek csak a szülő (gondviselő) előzetes szóbeli vagy írásbeli kérelme alapján adható ki.

·         A gyermeket csak olyan személynek adjuk ki, aki nem veszélyezteti a gyermek épségét, ellenkező esetben más hozzátartozót értesítünk.

·         A gyermek érkezésekor és távozásakor a szülő, hozzátartozó a gyermek öltöztetéséhez szükséges helyiségeket rendeltetésszerűen használhatja. A zsúfoltság elkerülése érdekében az öltözőben csak a gyermek öltöztetését végző személy tartózkodjon, a kísérők az óvoda épületén kívül várakozzanak.

·         Válás, különélés esetén a szülői felügyeleti jog mindaddig fennáll, míg erről hatósági/bírósági határozat máshogy nem rendelkezik, mindkét szülőnek kiadható a gyermek.

 

A nyitvatartási időn túl, az óvodában maradt gyermekek elhelyezése:

 

A szülő (gondviselő) köteles gyermekét az óvoda nyitva tartási idején belül, legkésőbb a zárás kezdetének időpontjáig elvinni.

Az óvoda nyitvatartási idejét meghaladóan, - egy óra időtartamig, - a gyermek felügyeletét az óvodában óvodapedagógus és dajka együttesen biztosítja.

A zalaszentjakabi gyermekeket amennyiben a busz érkezését követően a szülő a gyermek kíséréséről nem gondoskodik, visszahozzuk az óvodába.

Amennyiben a szülőt (gondviselőt) az óvoda dolgozója telefonon nem éri el és a szülő (gondviselő), bármilyen okból nem viszi el gyermekét, a gyermek felügyeletét biztosító óvodapedagógus, az illetékes hatóság ügyeletét értesít.

 

12.  A gyermek joga az óvodában

 

·         A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben.

·         A gyermek nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak.

·         A gyermeknek, joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön a nevelési intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét, pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki,

·         Személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez való jogát az intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, valamint a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását,

·         Nemzeti, illetve etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön (több szülő együttes kérése alapján).

·         Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani.

·         A gyerek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik, mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani. Biztosítani kell a foglalkozásokon való részvételét.

·         Az állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban - különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban - részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért,

·         Családja anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesülhet.

·         Az oktatási jogok biztosához forduljon.

 

13.  A gyermekek jutalmazásának elvei és formái

 

A gyermekek jutalmazásánál az egyenlő bánásmód elvének figyelembevételével járunk el. Az óvodában alkalmazott jutalmazás a verbális és nonverbális kifejezések, és kommunikációs eszközök, érzelmek kifejezése, kiemelt-megtisztelő feladatadás. Tárgyi jutalmazás nem alkalmazható.

A fegyelmező intézkedések az életkori sajátosságokból fakadóan mindig a pozitív irányba ható mintaadás, átterelés, motiválás, megbeszélés, szélsőséges esetben tevékenység megállítása. Elkülönítés (csoport területéről), étel, tárgy vagy szeretetmegvonás nem alkalmazható. Mindig a gyermek viselkedésének közösségellenességére irányul, a pillanatnyilag adott magatartást ítéljük el és nem a gyermeket.

 

 

14.  A gyermekek öltöztetése (ruházata)

 

A gyermek öltöztetése, ruházatának biztosítása a szülők (gondviselők) feladata, oly módon, hogy, az egészségügyi és kényelmi szempontoknak megfeleljen.

Az intézménybe ápolt, tiszta gyermekeket hozhatnak a szülők. A gyermek öltöztetése kényelmes, biztonságos ruházatban és cipőben, a napi várható időjárásnak megfelelően történhet. Váltóruházatról (alsónemű, felsőruházat, benti cipő, udvari játszóruha), tornafelszerelésről a szülők gondoskodnak. A hátrányos helyzetű gyermekek részére tornafelszerelést igény esetén az óvoda biztosítja. Kérjük, hogy a gyermek magatartására negatívan ható, agresszióra utaló, vagy másokban félelmet keltő ruházatot kerüljék.

A gyerekek holmiját a jelével ellátott öltözőszekrényben és az óvodai ruhazsákjában tárolják. Mivel két gyerek használ egy rekeszt, a jobb helykihasználás érdekében csak a legfontosabb holmikat lehet tárolni a szekrényekben. Az óvodai zsákot az óvodából elvinni Tilos!

15.              A térítési díj

 

A gyermekek étkezésének megszervezése, és biztosítása az óvoda feladata.

 

A térítési díjak megállapítása – 190/2015. (VII.20.) Korm. rendelet alapján

Gyermekétkezés normatív kedvezményének igénybe vétele:

·         A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

·         A gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos

·         A gyermek családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek

·         A gyermek családjában három vagy több gyermeket nevelnek

·         A gyermek nevelésbevételét rendelte el a gyámhatóság

·         Az a szülő, akinek családjában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át

A kedvezményes étkeztetés biztosításához az igényjogosultságot írásban kell a szülőnek kérnie az óvodai formanyomtatványon Szülői Nyilatkozat formájában minden nevelési év elején, illetve a normatív kedvezmény igénybevételének változása esetén.

Azon szülőnek, aki a gyermekétkezés normatív kedvezményére nem jogosult, étkezési térítési díjat kell fizetni.

 

Az étkezési díjak befizetése minden hónapban az előzetesen kijelölt napon az óvoda épületében 800-től 900 óráig készpénzben történik.

Ha az étkezést betegség, vagy más ok miatt a szülő gyermeke számára nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást az óvodában be kell jelenteni 1130 óráig telefonon, vagy személyesen. A bejelentés a következő napon lép életbe, s a következő befizetéskor írható jóvá. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

A normatív kedvezményben részesülő gyermekek (ingyenes) ebédjét is le kell mondani.

 

16.  Az étkezés

 

Az óvoda napi háromszori étkezést biztosít a gyermekeknek, de amennyiben a gyermek legkésőbb 845-ig nem ér be az óvodában, a reggeli étkezésből kimarad.

Reggeli : 730- 845

Ebéd : 1130-1200

Uzsonna: 1500-1530

Azok a gyermekek, akik ebéd után haza mennek, uzsonnájukat megkaphatják, egyéb esetben az óvodából ételt kivinni csak külön engedéllyel lehetséges.

 

Kérjük, hogy a kulturált étkezés szokásait kívánják meg otthon is.

 

Élelmezésbiztonsági előírások:

 

Az óvoda területén a gyermek egyéni etetése, nassoltatása otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyermek előtt nem etikus, mások gyermekinek étellel kínálása az ételallergiák miatt tilos. Élelmiszer, ital az öltözőszekrényekben nem tárolható. Ünnepek, jeles napok esetében kizárólag gyári csomagolású, biztonsági előírásoknak megfelelő feliratokkal ellátott, felbontatlan aprósütemény, keksz féleség, valamint legalább 50 % gyümölcs tartalmú rostos ital (zárt csomagolásban) hozható.

 

 

17.  Távollét az óvodából

 

A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit.

Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.

Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell.

 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § alapján:

Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell.

A mulasztást akkor kell igazoltnak tekinteni, ha:

 

·         a szülő előzetesen írásban kérte az óvoda vezetőjétől, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába. Az engedély megadható, amennyiben a gyermek rendszeresen járt óvodába és távolmaradása nem veszélyezteti.

·         a gyermek beteg volt, és ezt a tényt a szülő az orvosi igazolás óvónő részére való átadásával igazolja. Az igazolást a gyógyult gyermek közösségbe vitelének első napján kell átadni.

·         a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott (óvoda látogatási) kötelezettségének eleget tenni.

Minden távolmaradást – az étkezésből való kijelentés, a térítési díj jóváírása miatt is – előre be kell jelenteni a csoport óvónőinek. Betegség után a gyermek csak orvosi igazolással fogadható az óvodába.

 

Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.

 

Öt nap vagy azt meghaladó igazolatlan hiányzás esetén a 20/2012 (VIII 31.) EMMI rendelet 51.§ (4.) bekezdése szerint járunk el:

·         Ha az óvodába járásra kötelezett gyermek egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. A gyámhatóság a bejelentés alapján az óvoda bevonásával intézkedési tervet készít, amelyben meghatározza a további igazolatlan hiányzás megszüntetésére irányuló feladatait.

·         Ha a gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tíz napot, az óvodavezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.

·         Ha a gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz napot, az óvodavezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.

 

 

18.  A gyermekek által az óvodába bevihető tárgyak

 

2011. évi CXC. törvény 25 § (3) alapján

A gyermekek a csoportot vezető óvodapedagógussal történő egyeztetést követően az óvodai pihenéshez, vagy játékhoz behozhatják játékukat, ha annak használata sem egészségügyi sem baleseti szempontból veszélyt nem jelent, illetve a csoportot vezető óvodapedagógus úgy ítéli meg, hogy az adott játék a csoport nyugodt légkörét nem zavarja meg.

 

A behozott tárgyak meglétéért, épségéért, valamint a gyermeknél lévő értéktárgyak (aranylánc, fülbevaló, karóra, telefon egyéb értékes tárgy) megőrzéséért (megrongálódás, eltűnés, stb.), vagy az ezek használata miatt bekövetkező balesetekért (sérülésekért) az óvoda semminemű felelősséget nem vállal!

 

Kérjük a szülőket, gyermekeik ruházatát ellenőrizzék. Semmilyen veszélyes tárgy (szúró, vágó, éles eszköz) ne maradjon a zsebükben óvodába érkezéskor.

Saját tulajdonban lévő biciklik, rollerek, motorok, szánkók tárolása saját felelősségre történik, az óvoda udvarán erre a célra kialakított biciklitárolóban.

 

19.  Beiskolázás, a gyermekek fejlettségének értékelése

 

Beiskolázás:

2011. évi CXC. törvény 45 § és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 21 § alapján

Tankötelessé válik az a gyermek, aki adott év augusztus 31-ig (legkésőbb az azt követő évben) 6. életévét betölti, ha elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, A tankötelezettség kezdetéről az óvodavezető, vagy a Szakértői Bizottság dönt. Minden gyermekről óvodai szakvélemény kerül kiállításra. Kérdéses esetben a Szakértői Bizottság iskolaérettségi vizsgálatát kérjük, mely kérelmet a szülővel ismertetünk és aláírását kérjük. Ebben az esetben az óvodai szakvéleményhez csatolni kell a Szakértői Bizottság írásbeli véleményét.

A szülői döntés alapján azon gyerekek esetében, akik adott év augusztus 31-ig töltik be 6. életévüket, nyilatkoznak az óvoda vezetője felé a további óvodai nevelés biztosítására. A szülőknek kiadott óvodai szakvéleménnyel lehet a gyermeket az iskolába beíratni.

A gyermekek fejlettségének értékelése:

Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét - szükség szerint, de legalább félévenként - rögzíti. Rögzítjük a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat.

Az óvodás gyermek fejlődéséről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell.

A szülők részére félévkor és nevelési év végén szóbeli tájékoztatót tartunk a gyermek fejlődéséről, aktuális fejlettségi állapotáról, amit a szülő a gyermekportfólióban aláírásával igazol.

Ha a gyermeket nevelő óvodapedagógus a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének elérése érdekében indokoltnak tartja, az óvoda vezetője tájékoztatja a szülőt az Nkt. 72. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt kötelességekről, továbbá a kötelességek nem megfelelő teljesítéséből eredő következményekről, valamint az Nkt. 72. § (4) bekezdésében foglalt jogokról.

Amennyiben a szülő az óvoda döntésében foglaltaknak önként nem tesz eleget, az óvoda vezetője az Nkt. 72. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint (4) bekezdésében foglaltak alapján a szülői egyet nem értést alátámasztó nyilatkozat megküldésével értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalt.

 

20.  Szülők (gondviselők) jogai és kötelességei

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

72.§ (1) A szülő kötelessége, hogy

a) gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését

b) biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének teljesítését,

c) tiszteletben tartsa az óvoda vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk.

 

A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása:

Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el gyermektársaik egyéniségét, másságát. Egyéniségük érvényre juttatása mellett legyenek képesek alkalmazkodni, esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakossággal, árulkodással oldják meg. Törekvéseink, pedagógiai munkánk sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. Kérjük, ne tegyenek a gyermekek előtt indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre!

 

A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét. A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi, óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a gyermekkel foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha e kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a kormányhivatal kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására.

 

 

A szülő joga különösen, hogy

a) megismerje a nevelési-oktatási intézmény Pedagógiai Programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendjét, és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról,

Ennek érdekében a Házirend egy rövidített példányát a beiratkozáskor a szülőnek betekintés céljából átadjuk.

b) gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon,

c) kezdeményezze szülői szervezet, óvodaszék létrehozását, és annak munkájában, továbbá a szülői képviselők megválasztásában mint választó és mint megválasztható személy részt vegyen,

d) írásbeli javaslatát az intézmény vezetője, a nevelőtestület, az óvodaszék, a pedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül az óvodaszéktől legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen érdemi választ kapjon,

e) a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon,

f) személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,

g) az oktatási jogok biztosához forduljon.

 

21.  Fogadó órák rendje

 

Az óvodavezető és az óvodában dolgozó óvodapedagógusok a szülővel történt előre egyeztetett időpontban – nyitvatartási időn belül - bármikor fogadóórát tartanak

Az óvodapedagógust és az óvodavezetőt az óvoda telefonszámán lehet hívni, lehetőség szerint 13 és 14 óra között.

A gyermekkel kapcsolatos információ, tájékoztatás csak a gyerek saját óvónőjétől vagy az óvoda vezetőjétől kérhető.

Közös nevelés sikeres megvalósítása érdekében szükség van igazi valós együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre, nem tehető a gyermek előtt indulatos, negatív megjegyzés mások gyermekére, szüleire, származásra, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre.

Szülőértekezlet: egy nevelési évben két szülőértekezletet tartunk, nagycsoportban három alkalommal, melyek időpontjáról legalább 7 nappal előbb értesítjük a szülőket.

Kérjük a szülőket, hogy a csoportban lévő óvónő napi munkáját hosszabb beszélgetésekkel ne zavarják. A gyermekek érdekében ne vonják el a gyermekcsoporttól, mert zavarhatja a nevelés-oktatás folyamatát.

 

22.  Az intézményi védő, óvó előírások

Betegség esetén szükséges teendők

·         Az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek, az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie, és csak orvosi igazolással jöhet újra közösségbe. Az óvodapedagógusnak a szülő megérkezéséig gondoskodnia kell a gyermek lázának csillapításáról, ha szükséges, orvosi ellátásról.

·         A gyermeknek gyógyszert és egyéb gyógyszertári készítményt az óvoda dolgozói nem adhatnak be, kivéve, ha a gyermek speciális ellátásra szorul (Pl. asztma, allergia, cukorbetegség). Ebben az esetben az szakorvosi igazolás mellett a szülő külön írásbeli kérelme alapján történhet a gyógyszerezés akként, hogy az óvodapedagógus csak címkével ellátott gyógyszeres dobozt, üveget, flakont stb. vehet át a szülőtől, mely címkén szerepelnie kell a gyermek nevének, adagolási útmutatónak, dátumnak és a szülő aláírásának.

·         Ha a gyermek fertőző beteg, /rubeola, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű, rüh/ amint a szülő tudomására jut, köteles jelezni az óvoda vezetőjének, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. Amennyiben az óvodapedagógusok észlelik a fertőző betegség tüneteit a szülőt azonnal értesítjük.

·         Beteg, lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek bevétele az óvodába a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges.

·         Ilyen esetben az óvodapedagógus kötelessége a gyermek átvételének megtagadása.

·         Ha az óvónő bármely egészségügyi problémával orvoshoz irányítja a gyermeket, akkor csak orvosi igazolással jöhet a gyermek ismét az óvodába.

·         Az óvoda orvosa által megjelölt szakorvosi vizsgálatokra a szülő köteles elvinni gyermekét.

Egészségügyi felügyelet és ellátás rendje:

·         Védőnő negyedévente tisztasági szűrést végez.

·         Az egészségügyi ellátásban fogorvos és fogászati asszisztens is közreműködik.

·         A Pedagógiai szakszolgálat biztosítja a logopédiai, gyógypedagógiai ellátást utazó logopédus, fejlesztő-és gyógypedagógus alkalmazásával.

A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok

 • A gyermekekkel egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát az óvodai nevelési év megkezdésekor, negyedévente, illetve folyamatosan (kirándulás, séta stb.), a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően ismertetni kell.
 • A gyermekek tájékoztatása, felvilágosítása a csoportos óvodapedagógusának a felelőssége. Az ismertetés tényét és tartalmát a csoportnaplóban dokumentálni kell.
 • Az óvodai életre vonatkozó szabályok a nem óvodás testvérekre is vonatkoznak, azok betartása a szülők jelenlétében is elvárás.
 • Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott, hatályos szabványnak megfelelő játékot vásárolhat. Az óvodapedagógus köteles a játékon feltüntetett, vagy ahhoz mellékelt figyelmeztetést, feliratot, használati utasítást áttanulmányozni és az alkalmazás során betartani.
 • A gyermekek biztonsága érdekében a kaput be kell reteszelni és az ajtót minden esetben be kell csukni, ügyelve arra, hogy más gyermek ne menjen ki az épületből.

A gyermekek biztonsága érdekében az öltözők ajtaját ha az óvodapedagógus szükségesnek látja, a gyermekek reggeli érkezését követően kulcsra zárjuk.

 • Óvodába lépéskor a szülők írásban nyilatkoznak arról, hogy ki viheti haza a gyermeket.
 • Az óvoda felügyeleti kötelezettsége a belépéstől az intézmény jogszerű elhagyásáig terjed, illetve a szülői részvétel nélküli óvodán kívüli programok időtartamára áll fenn.
 • A szülői részvétellel szervezett óvodai programokon mivel a szülők személyesen vesznek részt, előzetes hozzájárulás nem szükséges, azonban ezen alkalmakkor gyermekük felügyeletéről a jelenlévő szülők, illetve az általuk a gyermek felügyeletével megbízott személyek gondoskodnak, mivel az óvoda dolgozói a program lebonyolításáért felelősek.

Minden óvodapedagógus feladata:

 • Körültekintő játékvásárlás, használati utasítás szerinti alkalmazás
 • Kirándulások biztonságos előkészítése
 • Szülők tájékoztatása a gyerekek ruháiban és játékaiban rejlő baleseti forrásokról

·         Szülők hozzájárulásának igénylése, a gyermekek felkészítése a tömegközlekedési eszközökön való utazáshoz, valamint minden óvodán kívüli tevékenységhez (dokumentálni szükséges)

 

Az óvodában és óvodán kívül szervetett programok szülői részvétellel:

·         leendő óvodásoknak szervezett: ovicsalogató, mikulás ünnepség

·         családi délután

·         karácsonyi ünnepség

·         farsangi mulatság az iskola tornatermében

·         gyermeknap

·         óvodai kirándulás

·         szőlővessző szentelés

·         gesztenyés nap

·         idősek napja

·         szülői részvételt igénylő iskolacsalogató programok

Nevelési időben szervezett, óvodán kívüli programokkal kapcsolatos szabályok

Az óvodapedagógusoknak lehetőségük van óvodán kívüli programok szervezésére is:

·       kirándulás, séta

·       színház-, múzeum-, kiállítás látogatás

·       sportprogramok

·       iskolalátogatás stb.

A szülők a nevelési év kezdetén írásban hozzájárulnak ahhoz, hogy gyermekük az óvodán kívül szervezett programokon részt vegyen.

 

Különleges előírások

A programhoz a gyermeklétszámnak megfelelő kísérőt kell biztosítani.

 • Tömegközlekedés igénybe vételekor 8 gyermekenként 1-1 fő felnőtt kísérő – de minimum 2 fő
 • Bérelt autóbusz esetén 10 gyermekenként 1-1 fő felnőtt kísérő

·         Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről.

A játszóudvar, torna és játékeszközök épségét balesetmentes használhatóságát a csoportos dajka, óvodapedagógus, a karbantartó rendszeresen ellenőrzi. A balesetveszélyes eszközöket, állapotot köteles jelezni az óvodavezetőnek, és a veszélyforrás megszüntetéséig a berendezés, eszköz használatát megtiltani.

 

Gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok

·         A balesetet szenvedett gyermek ellátása a gyermek felügyeletét éppen ellátó óvodapedagógus kötelessége és feladata, miután a többi gyermek biztonságáról, felügyeletéről gondoskodott.

·         A fenti feladatok ellátásában a helyszínen jelenlévő többi munkatársnak is segítséget kell nyújtania.

·         A balesetet szenvedett gyermek megnyugtató ellátása után tájékoztatni kell az óvodavezetőt és azonnal értesíteni kell a szülőket is.

·         A gyermekbalesetek jelentésének módját az EMMI r. 169. § (2) bekezdése tartalmazza.

·         A gyermekbalesetek jegyzőkönyvezése és nyilvántartása az óvodavezetőségének a feladata. Az elektronikus úton kitöltött, kinyomtatott, hitelesített jegyzőkönyv egy példányát megkapja a szülő, egy példányát az óvoda irattárában kell megőrizni.

 

Ha a gyermeket baleset éri az óvodapedagógusnak kötelessége az alábbi szabályok szerint eljárni:

·         horzsolásos balesetek, ütésből származó sérülésekkor helyi elsősegélynyújtás, a szülő tájékoztatása,

·         nyílt törések, életveszélyes sérülés esetén azonnal mentő hívás és a szülő értesítése,

·         életveszélyt nem jelentő, de orvosi baleseti ellátást igénylő sérülés esetén a szülő értesítése és közös döntés a további intézkedésről,

·         minden balesetet köteles jelenteni az óvoda vezetőjének, részt venni kivizsgálásában és a jegyzőkönyv elkészítésében,

·         A jegyzőkönyv egy példányát a kiállító nevelési-oktatási intézmény őrzi.

·         Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás határidejére nem lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni.

·         a hasonló balesetek megelőzése érdekében számára meghatározott intézkedések betartása, ennek dokumentálása a csoportnaplóban.

Nem súlyos balesettel kapcsolatos feladatok:

·       a baleset körülményeinek kivizsgálása

·       jegyzőkönyv készítése

·       bejelentési kötelezettség teljesítése

Súlyos balesettel kapcsolatos további előírások:

·       azonnali jelentés a fenntartónak

·       legalább középfokú munkavédelmi képesítéssel rendelkező személy bevonása a baleset körülményeinek kivizsgálásába

 

Minden gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a hasonló balesetek megelőzésére.

A munkavédelmi felelős különleges felelőssége, hogy

·       gyermekbalesetet követően intézkedjen annak megelőzésére, hogy hasonló eset ne forduljon elő,

·       az óvoda minden alkalmazottját tájékoztassa.

 

Az óvoda helyiségeinek használati rendje

 • Óvodánkba járó gyermekek csak az óvodapedagógusok felügyeletével használhatják az óvoda helyiségeit, udvarát és felszereléseit
 • A szülők az óvoda kiszolgáló helyiségeit nem használhatják (konyha, mosogató, mosó és szárító helyiség, felnőtt öltöző).
 • A csoportszobákba utcai cipővel nem szabad belépni, a fertőzésveszélyre való tekintettel.
 • Nyílt napokon lehetőséget biztosítunk arra, hogy figyelemmel kísérhessék a gyermekek óvodai életét. Ezeken a napokon külön gondoskodunk a fertőtlenítésről.
 • Az udvaron a balesetveszély elkerülése és az áttekinthetőség érdekében csak addig tartózkodjanak a szülők, testvérek, míg a gyermeküket átveszik és elköszönnek.
 • Az óvoda udvarát a szülők gyermekeikkel nem használhatják játszótérként.
 • Az óvodában és az óvoda környékén kérjük fokozottan vigyázzanak a tisztaságra, óvjuk közösen környezetünket!

 

Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely a gyermek érkezéskor a gyermek átöltöztetésére és óvónőnek felügyeletre átadására, valamint a kísérő távozására, a gyermek távozásakor a gyermek óvónőtől való átvételére, átöltöztetésére, valamint a távozásra szükséges.

Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az intézmény nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe, valamint minden más személy.

Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben minden más személy.

A külön engedélyt az óvoda vezetőjétől kell kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély, és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni.

 

Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre, óvodai programokra való érkezéskor, illetve a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való részvétel alkalmával.

 

Az óvoda területére – beleértve az udvart is – égő cigarettával belépni, illetve ott dohányozni, alkoholt fogyasztani illetve ittas állapotban tartózkodni tilos!

 

 

23.  Az óvoda hagyományai

 

Az ünnepek és hagyományok ápolása az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának a feladata. Célja az intézmény meglévő hírnevének megőrzése, illetve növelése.

A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, mely tagjai közreműködése révén gondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai fennmaradjanak.

 

Ünnepeink: Mikulás, karácsony ünnepköre, farsang, március 15, húsvét, anyák napja, nagycsoportosok búcsúztatása.

Hagyományaink: ovicsalogató, családi nap, gyermekek születésnapjai, kirándulás

 

Fent jelölt alkalmakkor kérjük az óvodapedagógussal egyeztetett megfelelő ünnepi viseletet, nemzeti ünnepen ünneplő ruhát biztosítani a gyermekek számára.

 

24.  Fakultatív hit és vallásoktatás

 

Megszervezése a szülők igénye esetén valósulhat meg, ez iránti igényeket az érintettek aláírásával ellátott írásos formában kell jelezni az óvoda vezetőjénél. Ezután a megjelölt egyház képviselőjével történik egyeztetés a megvalósításról.

Az óvoda zavartalan működése érdekében 1500 – 1700 óra között biztosítható helység az óvodában.

 

 

25.  Házirend nyilvánossága

 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 82 § alapján

Az intézmény honlapján, faliújságon 1 példány kifüggesztésre kerül, illetve minden csoportban és a vezetői irodában is elkérhető. A házirend nyilvános, valamennyi szülő (érdekelt) az óvodában a kijelölt helyen megtekintheti.

 

Az óvodai beiratkozáskor a házirend egy példányát a szülő (gondviselő) részére átadjuk.

 

 

Galambok, 2019. Április 15.

 

…………………………………………..

intézményvezető

Vissza a tartalomhoz